แมลงดำหนาม - เข้าทำลายระยะแตกกอ

จำนวนผู้ชม 883 คน
พิมพ์หน้านี้
พบระบาดเป็นครั้งคราว หนอนกัดกินภายในใบข้าว คล้ายหนอนชอนใบ ตัวเต็มวัยกัดกินผิวใบข้าวด้านบน ทำให้เกิดเป็นรอยขูดเป็นทางสีขาวยาวขนานกับเส้นกลางใบ

ตัวเต็มวัยแมลงดำหนาม

แมลงดำหนาม (rice hispa)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dicladispa armigera (Olivier)
วงศ์ : Chrysomelidae
อันดับ : Coleoptera
ชื่อสามัญอื่น : -


ลักษณะอาการของข้าวที่ถูกแมลงดำหนามเข้าทำลาย

วงจรชีวิตและระยะทำลายพืช
- ไข่ หนอน ดักแด้ ตัวเต็มวัย

พืชอาหาร
- ข้าว หญ้าข้าวนก หญ้าตีนนก อ้อย

การป้องกันกำจัด
1). ปลูกข้าวถี่ให้มีใบข้าวหนาแน่น สามารถทนต่อการทำลายของแมลงได้
2). ไม่ใช้ปุ๋ยไนโตรเจนมากเกินไป
3). เก็บใบข้าวที่ถูกหนอนห่อใบทำลาย นำไปเผาไฟเพื่อฆ่าตัวหนอนที่อยู่ภายในใบข้าว


แหล่งที่มาของข้อมูล : สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์