เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
 
เพิ่มมูลค่าสวนเกษตรเป็นแหล่งท่องเที่ยว
19 กันยายน 2559
1,384
เกษตรกรสงขลาต่อยอดการทำเกษตรแบบผสมผสานให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ได้รับความสนใจทั้งชาวไทย และชาวมาเลเซียเดินทางมาเที่ยวชมอย่างต่อเนื่อง เป็นการคิดนอกกรอบสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชผลทางการเกษตรที่มีอยู่ นอกเหนือจากขายผลผลิตเพียงอย่างเดียว
    
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×