เกษตรกรต้นแบบ
เพราะแต่ละภูมิภาคแตกต่างกันไปทั้งสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศด้วยลักษณะเฉพาะตัวเช่นนี้ เราจึงมีความรู้เฉพาะถิ่นมากมาย
ภาคกลาง
หลังจากมีประสบการณ์คุณพ่อของตนเองเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการทำเกษตรโดยการใช้สารเคมีแล้ว ทั้งสองสามีภรรยา ก็หันมาเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ โดยยึดตามแนวทางที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานแนวทางไว้ให้ และได้พบว่า การทำเกษตรอินทรีย์ทำให้ทั้งคู่มีความสุขมากขึ้น สุขทั้งจากการได้ทำให้พืชผลของตนปลอดจากสารพิษ สุขที่ทำให้ทั้งตนเอง คนรอบข้าง และคนที่มารับซื้อผลิตภัณฑ์ของตัวเองปลอดภัย มีร่างกายแข็งแรง ทำให้ไกลจากโรคภัย นอกจากนั้น อีกความภาคภูมิใจที่สำคัญมาก ที่ลุงดาบตำรวจพรชัยบอกคือ ความภาคภูมิใจที่ได้เกิดในแผ่นดินของในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ภาคภูมิใจที่ท่านได้ลงมาดูแลเอาใจใส่เรื่องการเกษตร ชี้แนะแนวทาง ทำให้พวกเราอยู่ดี กินดี สามารถผลิตอาหารที่ปลอดภัยสู่ประชาชนของเราและทั่วโลกได้ด้วย
คุณสุกานดา พิมพ์พร อายุ 62 ปี เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชุนคนทำข้าวอินทรีย์หนองปลากุ่ม ปัจจุบันอาศัย 22/7 บ้านหนองปลากุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เดิมเป็นคนกรุงเทพมหานคร มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ต่อมาในปี พ.ศ.2540 เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ จึงทำให้ตนได้ลาออกจากงาน เพื่อมาประกอบอาชีพค้าขาย แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จ ในปี พ.ศ. 2543 คุณสุกานดาได้ไปเป็นลูกจ้างอยู่ในร้านอาหารนานาชาติที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะหนึ่ง จากนั้นได้กลับมาเมืองไทยมาทำอาชีพเป็นแม่ครัวอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติเซนต์จอห์น ในปี พ.ศ.2546 สามีของคุณสุกานดาได้เกษียณอายุราชการ จึงตกลงกันว่าจะย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นบ้านเกิดของสามี เพื่อทำอาชีพเกษตรกร โดยช่วงแรกทำเกษตรแบบเชิงเดียวปลูกกล้วย ปลูกแตงโม หวังส่งขายให้ได้เงิน แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จ จึงมีแนวความคิดเปลี่ยนวิธีการทำการเกษตรแบบใหม่เป็นเกษตรแบบผสมผสาน ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยแบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน ขุดสระกักเก็บน้ำ 30% ปลูกข้าว 30% ปลูกไม้ยืนต้น 30% ปลูกสร้างที่อยู่อาศัย 10%
ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน
ต้นแบบกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์การเกษตร
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-29°C
เชียงใหม่
23-31°C
นครราชสีมา
23-31°C
ชลบุรี
23-28°C
นครศรีธรรมราช
24-29°C
ภูเก็ต
24-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×