ข้อมูลเกษตร
การทำน้ำเอนไซม์ใช้ในนาข้าวอินทรีย์
น้ำเอนไซม์ที่หมักจากฟางข้าวและข้าวจะยิ่งช่วยให้ต้นข้าวเติบโตแข็งแรงและให้ผลผลิตได้รวดเร็ว
2008-08-22
3,941
น้ำหมักชีวภาพจากหน่อกล้วยกำจัดเชื้อราในข้าว
ฉีดพ่นจุลินทรีย์ หน่อกล้วยทางใบให้ทั่วทรงพุ่มตอนกลางวันช่วงหลังฝนหยุด (ฝนต่อแดด) เพื่อให้น้ำฝนออกจากต้น ไม่ให้น้ำฝนแห้งคาต้นกำจัดเชื้อราแอ็นแทร็คโนสไม่ให้เข้าทำลาย ยอด ดอก ผล และส่วนต่างๆ ของพืชได้ ฉีดพ่นตอนเช้ามืดเพื่อล้างน้ำค้างและและหมอกออกจากต้นก่อนที่น้ำค้างและหมอกจะแห้งคาต้นช่วยกำจัดเชื้อราน้ำค้าง ราแป้ง ราสนิม ไม่ให้เข้าทำลายส่วนต่างๆ ของพืชได้
2008-08-20
7,022
การปลูกข้าวแบบล้มตอซัง
ข้าวเป็นพืชที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยมาช้านาน เพราะข้าวเป็นทั้งพืชอาหารหลักของประชากร และเป็นสินค้าส่งออก ที่สามารถนำรายได้ให้กับประเทศปีละมาก ๆ แต่ในปัจจุบันการผลิตข้าวต้องประสบกับปัญหาต่าง ๆ มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ ข้าวมีราคาตกต่ำอย่างต่อเนื่อง จากภาวะของอุปทานข้าวในตลาดโลกที่มีอยู่มาก และต้นทุนการทำนาอยู่ในระดับสูงจากอัตราค่าจ้างแรงงาน และราคาปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ปรับตัวสูงขึ้นโดยจะเห็นได้จากต้นทุนการผลิตข้าวนาปรัง ปี 2539-2541 เฉลี่ยแล้วเป็นเงิน 1,997 2,152 และ 2,157 บาท ต่อไร่ ตามลำดับ และได้รับผลผลิตจำนวน 721 663 และ 676 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นรายได้ 3,237 4,562 และ 3,390 บาทต่อไร่ ตามลำดับ ต้นทุนส่วนใหญ่นั้นเป็นต้นทุนผันแปร ได้แก่ ค่าเตรียมดิน ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าสารเคมี ปุ๋ย และค่าจ้างแรงงาน
2008-08-20
13,049
ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ จากหอยเชอรี่
..
2008-08-19
3,673
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ประมาณ 94 เปอร์เซ็นต์ของผลผลิตข้าวโพดใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของประเทศ และมีความต้องการเพิ่มขึ้นทุกปี บางปีต้องมีการนำเข้า ปัจจุบันประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ปลูกเป็นข้าวโพดพันธุ์ลูกผสมซึ่งให้ผลผลิตสูง
2008-08-06
68,143
ละหุ่ง (Castor Bean)
ละหุ่งเป็นไม้พุ่ม สูง 1-4 เมตร ใบเดี่ยว รูปผ่ามือกว้างและยาว 15-30 ซม. ดอกออกเป็นช่อ ที่ปลายยอด เป็นดอกแยกเพศ อยู่ในช่อเดียวกัน ไม่มีกลีบดอก ผลแห้ง แตกได้ มี 3 พู เปลือกเมล็ดสีน้ำตาล มีหลายชนิด ขึ้นอยู่กับพันธุ์ละหุ่ง
2008-08-06
17,906
การปลูกงา
งาเป็นพืชไร่น้ำมันเสริมรายได้ให้เกษตรกรเนื่องจากลงทุนต่ำ ใช้เวลาปลูกสั้น และทนแล้งได้ดี มีตลาดกว้างขวาง และราคาดี เกษตรกรนิยมปลูกงาก่อนหรือหลังพืชหลัก งาจึงเป็นพืชที่นิยมในระบบการปลูกพืช งาถูกใช้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพเนื่องจากเมล็ดงามีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีกรดไขมันไม่อิ่มตัว 85 เปอร์เซ็นต์ มีโปรตีน 17-18 เปอร์เซ็นต์ มีสารต้านทานอนุมูลอิสระในปริมาณที่สูง ไม่หืนง่าย งาเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งอาหาร ยารักษาโรค และเครื่องสำอาง
2008-08-06
47,970
ถั่วลิสง (Groundnut)
ถั่วลิสงจัดอยู่ในกลุ่มพืชผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศ เพราะถั่วลิงเป็นพืชอาหารที่บริโภคง่าย เป็นส่วนประกอบอาหารหวานคาวต่าง ๆ และเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป บางส่วนนำไปสกัดน้ำมัน และกากใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
2008-08-05
37,281
อ้อย(Sugar cane)
อ้อยจัดเป็นพืชในตระกูลหญ้า มีแหล่งกำเนิดที่เกาะนิวกินีในมหาสมุทรแปซิฟิค ลักษณะภายนอกประกอบ ด้วยลำต้นที่มีข้อและปล้องชัดเจน มีใบเกิดสลับข้างกัน และมีส่วนกาบใบหุ้มลำต้นไว้ โดยกาบใบและใบจะมีไขและขนอยู่ด้วย รากอ้อยเป็นระบบรากฝอยแต่แข็งแรงสามารถหยั่งลงไป ในดินได้ลึก ลำต้นอ้อยสามารถแตกหน่อได้จากตาของข้อล่าง ๆ ที่อยู่ชิดดิน
2008-08-04
38,886
การปลูกข้าวฟ่าง
ข้าวฟ่างเป็นธัญพืชที่ มีความสำคัญเป็นอันดับ 5 ของโลก รองลงมาจาก ข้าวสาลี ข้าว ข้าวโพด และ ข้าวบาร์เลย์ ข้าวฟ่าง มีการเพาะปลูกและแพร่กระจายอยู่ในเขตร้อน และเขตกึ่งร้อนของโลก อยู่ระหว่าง เส้นรุ้งที่ 45 องศาเหนือ ถึง 45 องศาใต้ ข้าวฟ่างมีการเจริญเติบโตได้ดีในเขตที่มีปริมาณน้ำฝนค่อนข้างต่ำ ประมาณ 400-600 มิลลิเมตรต่อปี มีการเพาะปลูกกันมากใน แอฟริกา อินเดีย จีน แมกซิโก ไนจีเรีย ซูดาน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย บางประเทศในยุโรปตอนใต้ และ ประเทศไทย แต่ประเทศที่ผลิตข้าวฟ่างมากที่สุดของโลก คือ สหรัฐอเมริกา ,งผลิตได้ 30 % ของผลผลิตทั่วโลก รองลงมา ได้แก่ อินเดีย และจีน ข้าวฟ่างเป็นที่รู้จักของคนไทยมาช้านาน เกือบทุกภาคจะเรียกกันว่า “ข้าวฟ่าง” มีเพียงภาคใต้เท่านั้นที่เรียกว่า “คอรวง” ข้าวฟ่างเป็นพืชตระกูลหญ้าที่มนุษย์ใช้ประโยชน์จากเมล็ดและลำต้น
2008-08-04
33,094
การปลูกมันสำปะหลัง
มันสำปะหลังเป็นพืชอาหารที่สำคัญอันดับ 5 รองจากข้าวสาลี ข้าวโพด ข้าว และมันฝรั่ง เป็นพืชอาหารสำคัญของประเทศในเขตร้อน โดยเฉพาะประเทศต่างๆในทวีปอัฟริกา และทวีปอเมริกาใต้ ส่วนในทวีปเอเซีย ประเทศอินโดนีเซีย และอินเดีย มีการบริโภคมันสำปะหลังเป็นจำนวนมาก มันสำปะหลังเป็นพืชสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เป็นพืชที่ปลูกง่าย ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศที่แปรปรวน สามารถเจริญเติบโตได้ในพื้นที่ๆ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เป็นที่นิยมของเกษตรกรที่ยากจน
2008-08-04
9,556
ทานตะวัน(Sunflower)
ทานตะวันเป็นพืชในตระกูลเดียวกันกับเบญจมาศ คำฝอย ดาวเรือง เป็นพืชล้มลุกที่มีปลูกกันมากในเขตอบอุ่น การที่มีชื่อเรียกว่า "ทานตะวัน" เพราะลักษณะการหันของช่อดอกและใบจะหันไปทางทิศของดวงอาทิตย์ คือ หันไปทางทิศตะวันออกในตอนเช้า และทิศตะวันตกในตอนเย็น แต่การหันจะลดน้อยลงเรื่อย ๆ หลังจากมีการผสมเกสรแล้วไปจนกระทั่งถึงช่วงดอกแก่ ซึ่งช่อดอกจะหันไปทิศตะวันออกเสมอ
2008-08-04
36,615
ราคาน้ำมัน
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
23.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
24.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
22.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.49 บาท
ดีเซล
25.09 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.56 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2564
กรุงเทพมหานคร
18-30°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
12-28°C
ชลบุรี
18-28°C
นครศรีธรรมราช
21-27°C
ภูเก็ต
23-28°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 20 ม.ค. พ.ศ.2564
ข้าวเปลือกเหนียว กข6
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/ตัน
เพิ่ม/ลด
สกก.ม่วงสามสิบ
จ.อุบลราชธานี
8,333.00
0.00