ข้อมูลเกษตร
การคัดเลือกพันธุ์และการผสมพันธุ์แกะ
หลักการผสมพันธุ์ มีข้อแนะนำดังนี้ 1. พ่อแม่พันธุ์คัดเลือกจากที่มีความสมบูรณ์พันธุ์ มีการเจริญเติบโตดี มีประวัติการให้ลูกแฝดสูง 2. ห้ามนำพ่อแม่มาผสมกับตัวลูกของมันเอง 3. ห้ามนำลูกที่เกิดจากพ่อแม่เดียวกันมาผสมกันเอง
2008-07-22
14,457
การจัดการด้านอาหารแกะ
ควรเข้าใจพฤติกรรมต่างๆ ของแกะ เพื่อสามารถจัดการการเลี้ยงให้อาหารอย่างถูกต้อง
2008-07-22
10,632
หน่วยงานของกรมปศุสัตว์ที่เลี้ยงแพะแกะ
-หน่วยงานของกรมปศุสัตว์ที่เลี้ยงแพะและแกะที่เกษตรกรและผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปหาความรู้หรือเข้าไปติดต่อขอซื้อพันธุ์
2008-07-22
11,342
การเก็บบันทึกข้อมูลแกะ
การทำเบอร์ประจำตัว การทำเบอร์ประจำตัวเพื่อเก็บบันทึกข้อมูลลงในทะเบียนประวัติของแกะแต่ละตัว มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อผู้เลี้ยงมาก ทำให้ทราบประวัติสายพันธุ์ และความสามารถในการผลิต (เช่น น้ำหนักแรกเกิด น้ำหนักหย่านม อัตราการเจริญเติบโตระยะต่างๆ การให้นม การให้ลูก) รวมทั้งช่วยในการจัดการผสมพันธุ์และการคัดเลือกพันธุ์ ทำให้การปรับปรุงพันธุ์เป็นไปอย่างแม่นยำ ขณะเดียวกันช่วยป้องกันการผสมเลือดชิดที่อาจเกิดขึ้นในฟาร์ม
2008-07-22
8,937
ธาตุอาหารในปุ๋ยอินทรีย์
ปริมาณธาตุอาหารพืชโดยประมาณของปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ
2008-07-21
11,434
หนอนกระทู้กล้า
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Spodoptera mauritia (Boisduval) วงศ์ : Noctuidae อันดับ : Lepidoptera
2008-07-18
3,527
การป้องกันกำจัดหนอนกอข้าว
หนอนกอข้าวเป็นแมลงศัตรูข้าวที่พบเป็นประจำในนาข้าว แต่มักจะไม่ทำความเสียหายข้าวลีบทั้งรวง รวงข้าวมีสีขาวเรียกอาการนี้ว่ารุนแรงเช่นเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล พบปริมาณมากในฤดูนาปรัง การทำลายจึงสูงกว่าฤดูนาปี ผีเสื้อหนอนกอข้าวจะเคลื่อนย้ายเข้าสู่แปลงนาเมื่อข้าวอายุระหว่าง 30-50 วัน การระบาดมากน้อยขึ้นกับสภาพแวดล้อมและฤดูการทำนาของสถานที่นั้นๆ สามารถเพิ่มปริมาณได้ 2-3 อายุขัยต่อฤดูปลูก
2008-07-18
10,239
หนอนกอข้าวสีครีม
หนอนกอข้าวสีครีม (yellow stem borer) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Scirpophaga incertulas (Walker) วงศ์ : Pyralidae อันดับ : Lepidoptera ชื่อสามัญ : -
2008-07-18
3,920
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nilaparvata lugens วงศ์ : Delphacidae อันดับ : Homoptera ชื่อสามัญอื่น : -
2008-07-18
4,478
แมลงบั่ว (rice gall midge, RGM)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Orseolia oryzae (Wood-Mason) วงศ์ :Cecidomyiidae อันดับ :Diptera ชื่อสามัญอื่น : - วงจรชีวิตและระยะทำลายพืช ไข่ หนอน ดักแด้ ตัวเต็มวัย
2008-07-18
4,679
เพลี้ยจักจั่นสีเขียว
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nephotettix virescens (Distant) วงศ์ : Cicadellidae อันดับ : Homoptera ชื่อสามัญอื่น : -
2008-07-18
4,760
แมลงหล่า
ชื่อวิทยาศาสตร์: Scotinophara coarctata (Fabricius) วงศ์ : Pentatomidae อันดับ :Hemiptera ชื่อสามัญอื่น : เพลี้ยหล่า กือซืงฆูรอ กูฆอ อีบู
2008-07-18
2,204
ราคาน้ำมัน
วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
22.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.96 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 14 ก.ค. พ.ศ.2563
ปลาดุก
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
แพปลาสมพร
จ.ปทุมธานี
23.00
0.00
เจ๊ลาวปลาดุก
จ.นครปฐม
25.00
0.00
แพปลาเพ้ง
จ.กรุงเทพ
30.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×