ข้อมูลเกษตร
โรคใบร่วงและฝักเน่าจากเชื้อไฟทอปโทร่า (Phytopthrra leaf fall)
ทำความเสียหายแก่ต้นยางทั้งยางเล็กและยาวใหญ่โดยเข้าทำลายใบ ก้านบ กิ่งแขนงสีเขียว ฝักยาง และเป็นแหล่งเชื้อที่สาารถแพร่ระบาด เข้าทำลายหน้าหรีด อเกิดอาการโรคเส้นดำได้
2008-08-28
2,871
แมลงหวี่ขาวยาสูบ (Cotton whitefly หรือ Tobacco whitefly)
แมลงหวี่ขาวยาสูบ (Tobacco whitefly, Bemisia tabaci (Gennadius), Homoptera: Aleyrodidae)
2008-08-27
3,446
การดูแลรักษาสวนยาง
การจัดการสวนยางให้มีสุขลักษณะที่ดี ย่อมส่งผลต่อปริมาณผลผลิต(น้ำยาง)ที่จะได้รับ และยังสะดวกต่อการเข้าไปปฏิบัติงานในสวนอีกด้วย
2008-08-27
11,506
เสริมรายได้ในสวนยาง ด้วยการเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชแซม
ระหว่างที่รอยางโตหรือรอกรีดนั้นสามารถปลูกพืชได้หลายชนิด ปลูกได้ตั้งแต่เริ่มปลูกยางพาราไปจนกระทั่งยางพาราเปิดกรีดได้ แต่มีพืชอีกหลายชนิดที่ไม่ สมควรปลูก เพราะจะมีผลกระทบต่อต้นยางพารา หรืออาจจะทำให้สวนยางพาราเสียหายได้ สำหรับประเภทของพืชเสริมรายได้นั้นแบ่งออกเป็น
2008-08-27
14,711
การปลูกยางพารา
ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจ ของประเทศและชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรกว่า 6 ล้านคน หรือร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ ในปี 2544 ยาง ผลิตภัณฑ์ยาง และผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารา ทำรายได้จากการส่งออกให้กับประเทศ คิดเป็น มูลค่าทั้งสิ้น 135,280 ล้านบาท แยกเป็นมูลค่าการส่งออกยางในรูปวัตถุดิบ 58,703 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์ยาง 48,496 ล้านบาท และ ผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา 28,081 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2543 ซึ่งมีมูลค่า 123,642 ล้านบาท มูลค่าการส่งออกในปี 2544 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.4 แต่เมื่อพิจารณาแยกรายสินค้า มูลค่าการส่งออกยางในรูปวัตถุดิบลดลงร้อยละ 3.3 การส่งออกผลิตภัณฑ์ยาง และผลิตภัณฑ์ ไม้ยางพารา เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.4 และร้อยละ 34.5 ตามลำดับ ปริมาณการผลิตยางของไทยในปี 2544 จำนวนทั้งสิ้น 2.319 ล้านตัน คิด เป็นสัดส่วนร้อยละ 32 ของการผลิตทั้งหมดของโลก และส่งออกยางปริมาณ 2.042 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของการส่งออก ยางทั้งหมดของโลก
2008-08-27
9,161
การกรีดยาง
ช่วงเวลาการกรีดยางที่ต้นยางให้ผลผลิตดี จะอยู่ระหว่าง เวลา 03.00 - 06.00 น. การกรีดในช่วงเวลาต่าง ๆ หลัง 06.00 น. จะได้น้ำยางลดน้อยลง ดังนี้
2008-08-27
20,612
การทำแปลงกิ่งตายางและแปลงกล้ายาง
แปลงกิ่งตาควรเป็นเอกเทศ เป็นที่ราบ ดินดี ใกล้แหล่งน้ำ และการคมนาคมสะดวก มีการแบ่งแปลงให้ชัดเจน อย่าให้พันธุ์ยางปะปนกัน เมื่อต้นยางตาย ควรปลูกซ่อมโดยเร็วและให้ตรงกับพันธุ์เดิม และควรมีการใส่ปุ๋ยทุกครั้งที่ตัดต้นยาง เพื่อเลี้ยงกิ่งกระโดงและกิ่งตาเขียวในการตัดกิ่งตาเขียว ควรตัดให้พอดีกับความต้องการใช้ติดตาแต่ละครั้ง และควรมีการขอรับการจดทะเบียนแปลงเพาะขยายพันธุ์ยาง ตามศูนย์วิจัยยางต่าง ๆ ได้
2008-08-27
18,708
เพลี้ยไฟข้าวโพด
เพลี้ยไฟเป็นศัตรูที่สำคัญชนิดหนึ่งของข้าวโพด อาศัยอยู่ที่ซอกกาบใบและช่อดอก เพลี้ยไฟทำลายข้าวโพดโดยการดูดน้ำเลี้ยงที่ใบ ทำให้เป็นรอยด่างสีเหลืองซีดเป็นหย่อม ๆ อยู่ทั่วไปและใบจะเหี่ยวแห้งตายไปในที่สุด
2008-08-26
5,415
การกำจัดแมลงดำหนามมะพร้าว
ในช่วงปี 2547 มีข่าวของแมลงดำหนามซึ่งเป็นแมลงจากต่างประเทศเข้ามาทำลายสร้างความเสียหาย ให้แก่สวนมะพร้าวในพื้นที่ปลูกสำคัญของประเทศไทยหลายจังหวัด จนถึงขณะนี้พบการระบาดถึง 10 จังหวัดคิดเป็นพื้นที่รวมประมาณ 3 แสนไร่ การกำจัดแมลงดำหนามวิธีที่ดีที่สุด ซึ่งใช้ได้ผลแล้วในประเทศเวียดนามที่เผชิญกับการระบาดของศัตรูร้ายตัวนี้เช่นกันคือการกำจัดโดย ชีววิธี หรือใช้แมลงกำจัดแมลง กรมวิชาการเกษตรจึงได้นำเข้าแตนเบียนหนอนจากประเทศ เวียดนามเพื่อนำมาเพาะเลี้ยงและนำไปปล่อยในสวนมะพร้าวที่พบการระบาดของแมลงดำหนาม โดยได้มีการปล่อยแตนเบียนหนอนครั้งแรกที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นแหล่ง ปลูกมะพร้าวที่สำคัญของประเทศไทยที่พบการระบาดรุนแรงเกือบ 1 แสนไร่
2008-08-26
10,100
เมล็ดถั่วเหลือง (Soybean seed)
ในบางท้องที่หรือบางฤดูเมล็ดถั่วเหลืองจะมีราคาถูกมาก สามารถนำมาใช้เป็นแหล่งโปรตีนในอาหารสัตว์ได้ เช่นกัน แต่ต้องนำไปผ่านความร้อนอาจจะโดยการต้ม นึ่งคั่ว หรือการเอ็กทรูด เพื่อทำลายสารยับยั้งทริปซินก่อน ถั่วเหลืองทั้งเมล็ด นอกจากจะเป็นแหล่งโปรตีนแล้วยังให้พลังงานสูงอีกด้วย เพราะยังไม่ได้สกัดน้ำมันออกไป เหมาะที่จะใช้ในอาหารลูกสัตว์ ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ผลิตถั่ว เหลืองทั้งเมล็ดออกมาจำหน่าย โดยใช้กรรมวิธีในการเอ็กทรูด เรียกกันโดยทั่วไปว่า ถั่วเหลืองเอ็กทรูด
2008-08-26
4,870
กระเจี๊ยบแดง ลดไขมันในเส้นเลือด
กระเจี๊ยบแดงเป็นไม้พุ่มสูง 50-180 ซม. มีหลายพันธุ์ ลำต้นสีม่วงแดง ใบเดี่ยว รูปฝ่ามือ 3 หรือ 5 แฉก กว้างและยาวใกล้เคียงกัน 8-15 ซม. ดอกเดี่ยว ออกที่ซอกใบ กลีบดอกสีชมพูหรือเหลืองบริเวณกลางดอกสีม่วงแดง เกสรตัวผู้เชื่อมกันเป็นหลอด ผลเป็นผลแห้ง แตกได้ มีกลีบเลี้ยงสีแดงฉ่ำน้ำหุ้มไว้
2008-08-25
5,723
มอดดิน (Ground Weevil)
มอดดินหรือมอดช้าง เป็นด้วงงวงขนาดเล็กอาศัยอยู่ในดิน พบทั่วไปในไร่ข้าวโพด โดยเฉพาะระยะกล้า แมลงชนิดนี้จะทำลายพืชในระยะตัวเต็มวัย ต้นกล้าข้าวโพดจะเสียหาย ต้นที่ถูกกัดทำลายจะแตกแขนงชะงักการเจริญเติบโต ทำให้ข้าวโพดแก่ไม่พร้อมกัน ฝักลีบเล็กหรือไม่ติดฝัก
2008-08-25
3,839
ราคาน้ำมัน
วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
22.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.66 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
27-32°C
เชียงใหม่
24-32°C
นครราชสีมา
25-32°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
25-30°C
ภูเก็ต
26-28°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 7 ก.ค. พ.ศ.2563
ไข่ไก่
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/ฟอง
เพิ่ม/ลด
ฟาร์ม นายสมาน ทองดี
จ.นครราชสีมา
3.30
0.00
อุ่นเรือนฟาร์ม
จ.ศรีสะเกษ
3.50
0.00
สุเทพฟาร์ม
จ.สุราษฎร์ธานี
3.50
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×