ข้อมูลเกษตร
เสริมรายได้ในสวนยาง ด้วยการเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชแซม
ระหว่างที่รอยางโตหรือรอกรีดนั้นสามารถปลูกพืชได้หลายชนิด ปลูกได้ตั้งแต่เริ่มปลูกยางพาราไปจนกระทั่งยางพาราเปิดกรีดได้ แต่มีพืชอีกหลายชนิดที่ไม่ สมควรปลูก เพราะจะมีผลกระทบต่อต้นยางพารา หรืออาจจะทำให้สวนยางพาราเสียหายได้ สำหรับประเภทของพืชเสริมรายได้นั้นแบ่งออกเป็น
2008-08-27
14,606
การปลูกยางพารา
ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจ ของประเทศและชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรกว่า 6 ล้านคน หรือร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ ในปี 2544 ยาง ผลิตภัณฑ์ยาง และผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารา ทำรายได้จากการส่งออกให้กับประเทศ คิดเป็น มูลค่าทั้งสิ้น 135,280 ล้านบาท แยกเป็นมูลค่าการส่งออกยางในรูปวัตถุดิบ 58,703 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์ยาง 48,496 ล้านบาท และ ผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา 28,081 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2543 ซึ่งมีมูลค่า 123,642 ล้านบาท มูลค่าการส่งออกในปี 2544 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.4 แต่เมื่อพิจารณาแยกรายสินค้า มูลค่าการส่งออกยางในรูปวัตถุดิบลดลงร้อยละ 3.3 การส่งออกผลิตภัณฑ์ยาง และผลิตภัณฑ์ ไม้ยางพารา เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.4 และร้อยละ 34.5 ตามลำดับ ปริมาณการผลิตยางของไทยในปี 2544 จำนวนทั้งสิ้น 2.319 ล้านตัน คิด เป็นสัดส่วนร้อยละ 32 ของการผลิตทั้งหมดของโลก และส่งออกยางปริมาณ 2.042 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของการส่งออก ยางทั้งหมดของโลก
2008-08-27
9,110
การกรีดยาง
ช่วงเวลาการกรีดยางที่ต้นยางให้ผลผลิตดี จะอยู่ระหว่าง เวลา 03.00 - 06.00 น. การกรีดในช่วงเวลาต่าง ๆ หลัง 06.00 น. จะได้น้ำยางลดน้อยลง ดังนี้
2008-08-27
20,261
การทำแปลงกิ่งตายางและแปลงกล้ายาง
แปลงกิ่งตาควรเป็นเอกเทศ เป็นที่ราบ ดินดี ใกล้แหล่งน้ำ และการคมนาคมสะดวก มีการแบ่งแปลงให้ชัดเจน อย่าให้พันธุ์ยางปะปนกัน เมื่อต้นยางตาย ควรปลูกซ่อมโดยเร็วและให้ตรงกับพันธุ์เดิม และควรมีการใส่ปุ๋ยทุกครั้งที่ตัดต้นยาง เพื่อเลี้ยงกิ่งกระโดงและกิ่งตาเขียวในการตัดกิ่งตาเขียว ควรตัดให้พอดีกับความต้องการใช้ติดตาแต่ละครั้ง และควรมีการขอรับการจดทะเบียนแปลงเพาะขยายพันธุ์ยาง ตามศูนย์วิจัยยางต่าง ๆ ได้
2008-08-27
18,636
เพลี้ยไฟข้าวโพด
เพลี้ยไฟเป็นศัตรูที่สำคัญชนิดหนึ่งของข้าวโพด อาศัยอยู่ที่ซอกกาบใบและช่อดอก เพลี้ยไฟทำลายข้าวโพดโดยการดูดน้ำเลี้ยงที่ใบ ทำให้เป็นรอยด่างสีเหลืองซีดเป็นหย่อม ๆ อยู่ทั่วไปและใบจะเหี่ยวแห้งตายไปในที่สุด
2008-08-26
5,287
การกำจัดแมลงดำหนามมะพร้าว
ในช่วงปี 2547 มีข่าวของแมลงดำหนามซึ่งเป็นแมลงจากต่างประเทศเข้ามาทำลายสร้างความเสียหาย ให้แก่สวนมะพร้าวในพื้นที่ปลูกสำคัญของประเทศไทยหลายจังหวัด จนถึงขณะนี้พบการระบาดถึง 10 จังหวัดคิดเป็นพื้นที่รวมประมาณ 3 แสนไร่ การกำจัดแมลงดำหนามวิธีที่ดีที่สุด ซึ่งใช้ได้ผลแล้วในประเทศเวียดนามที่เผชิญกับการระบาดของศัตรูร้ายตัวนี้เช่นกันคือการกำจัดโดย ชีววิธี หรือใช้แมลงกำจัดแมลง กรมวิชาการเกษตรจึงได้นำเข้าแตนเบียนหนอนจากประเทศ เวียดนามเพื่อนำมาเพาะเลี้ยงและนำไปปล่อยในสวนมะพร้าวที่พบการระบาดของแมลงดำหนาม โดยได้มีการปล่อยแตนเบียนหนอนครั้งแรกที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นแหล่ง ปลูกมะพร้าวที่สำคัญของประเทศไทยที่พบการระบาดรุนแรงเกือบ 1 แสนไร่
2008-08-26
9,933
เมล็ดถั่วเหลือง (Soybean seed)
ในบางท้องที่หรือบางฤดูเมล็ดถั่วเหลืองจะมีราคาถูกมาก สามารถนำมาใช้เป็นแหล่งโปรตีนในอาหารสัตว์ได้ เช่นกัน แต่ต้องนำไปผ่านความร้อนอาจจะโดยการต้ม นึ่งคั่ว หรือการเอ็กทรูด เพื่อทำลายสารยับยั้งทริปซินก่อน ถั่วเหลืองทั้งเมล็ด นอกจากจะเป็นแหล่งโปรตีนแล้วยังให้พลังงานสูงอีกด้วย เพราะยังไม่ได้สกัดน้ำมันออกไป เหมาะที่จะใช้ในอาหารลูกสัตว์ ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ผลิตถั่ว เหลืองทั้งเมล็ดออกมาจำหน่าย โดยใช้กรรมวิธีในการเอ็กทรูด เรียกกันโดยทั่วไปว่า ถั่วเหลืองเอ็กทรูด
2008-08-26
4,817
กระเจี๊ยบแดง ลดไขมันในเส้นเลือด
กระเจี๊ยบแดงเป็นไม้พุ่มสูง 50-180 ซม. มีหลายพันธุ์ ลำต้นสีม่วงแดง ใบเดี่ยว รูปฝ่ามือ 3 หรือ 5 แฉก กว้างและยาวใกล้เคียงกัน 8-15 ซม. ดอกเดี่ยว ออกที่ซอกใบ กลีบดอกสีชมพูหรือเหลืองบริเวณกลางดอกสีม่วงแดง เกสรตัวผู้เชื่อมกันเป็นหลอด ผลเป็นผลแห้ง แตกได้ มีกลีบเลี้ยงสีแดงฉ่ำน้ำหุ้มไว้
2008-08-25
5,621
มอดดิน (Ground Weevil)
มอดดินหรือมอดช้าง เป็นด้วงงวงขนาดเล็กอาศัยอยู่ในดิน พบทั่วไปในไร่ข้าวโพด โดยเฉพาะระยะกล้า แมลงชนิดนี้จะทำลายพืชในระยะตัวเต็มวัย ต้นกล้าข้าวโพดจะเสียหาย ต้นที่ถูกกัดทำลายจะแตกแขนงชะงักการเจริญเติบโต ทำให้ข้าวโพดแก่ไม่พร้อมกัน ฝักลีบเล็กหรือไม่ติดฝัก
2008-08-25
3,785
โรคอะฟลาท็อกซิน
เชื้อรา Aspergillus flavus จะสร้างกลุ่มของสปอร์สีเหลืองปนเขียว ซึ่งเห็นความแตกต่างได้จากโรคจากเชื้อราอื่น ๆ เมื่อทำการเก็บเกี่ยว
2008-08-25
4,715
คำฝอย บำรุงโลหิต ลดไขมัน
\"คำฝอย\" เป็นไม้ดอกล้มลุก สูง 40-130 เซนติเมตร ลำต้นเป็นสัน แตกกิ่งก้านมาก ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปวงรี รูปใบหอกหรือรูปขอบขนาน กว้าง 1-5 เซนติเมตร ยาว 3-12 เซนติเมตร ขอบใบหยักฟันเลื่อย ปลายเป็นหนามแหลม ดอกช่อ ออกที่ปลายยอด มีดอกย่อยขนาดเล็กจำนวนมาก เมื่อบานใหม่ๆ กลีบดอกสีเหลืองแล้วจึงเปลี่ยนเป็นสีแดง ใบประดับแข็งเป็นหนามรองรับช่อดอก ผลเป็นผลแห้ง ไม่แตก เมล็ดเป็นรูปสามเหลี่ยม สีขาว ขนาดเล็ก
2008-08-25
3,969
เสาวรส ลดไขมันในเส้นเลือด
เป็นไม้เถา เถามีลักษณะกลม ใบ เป็นใบเดี่ยว ขอบใบหยักลึก ที่ก้านใบมีต่อมใบ ดกหนา เป็นมันสีเขียวแก่ ดอก ออกดอกเดี่ยวขนาดใหญ่ ห้อยคว่ำคล้ายกับดวงไฟโคม กาบดอกหุ้มสีเขียว กลีบชั้นนอกเป็นรูปกระบอก ปลายแฉกด้านหลังมีสีเขียวแก่ ด้านในมีสีม่วงอ่อนประกอบด้วยจุดแดง ๆ กลีบชั้นในลักษณะคล้ายกับตัวแฉกของกลีบชั้นนอก สีม่วงอ่อนหรือชมพูอ่อนมีประสีแดงแซม กลีบย่อยกลางมีเป็นชั้น ๆ สองชั้นแต่ละกลีบค่อนข้างกลม สีม่วงแก่ พาดด้วยปลายสีขาวสลับแดง มีเกสรอยู่ตรงกลางสีเขียวนวล ดอกมีกลิ่นหอมแรงจัดมาก ผล เป็นรูปไข่หรือไข่ยาว มีหลายพันธุ์ บางพันธุ์ ผิวผลสีม่วง สีเหลือง สีส้มอมน้ำตาล เปลือกผล เรียบ เนื้อรับประทานได้ มีเมล็ดจำนวนมาก อยู่ตรงกลาง
2008-08-25
3,537
ราคาน้ำมัน
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
19.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
20.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
18.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
16.99 บาท
ดีเซล
20.39 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
24.26 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
28-34°C
เชียงใหม่
25-38°C
นครราชสีมา
26-32°C
ชลบุรี
27-32°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
27-29°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 22 พ.ค. พ.ศ.2563
ปลานิล
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
รินทร์แพปลา
จ.นครปฐม
35.00
0.00
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงปลากระชังริมมูล
จ.อุบลราชธานี
50.00
0.00
ใบหยกฟาร์ม
จ.ขอนแก่น
56.00
0.00
บุญโฮมฟาร์ม
จ.ขอนแก่น
60.00
0.00
อินทร์แป้นฟาร์ม
จ.สุรินทร์
60.00
0.00
หนองบอนฟาร์ม
จ.เลย
60.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×