ข้อมูลเกษตร
ยางพารา พันธุ์ PB 260
ยางพาราพันธุ์ PB 260 เป็นพันธุ์แนะนำให้ปลูกเพื่อการผลิตน้ำยางและเนื้อไม้ มีการเจริญเติบโตก่อนเปิดกรีดดีและระหว่างกรีดเจริญเติบโตปานกลาง ความสมํ่าเสมอของขนาดลำต้นทั้งแปลงดี ทำให้มีจำนวนต้นเปิดกรีดมาก
2011-03-18
3,244
ยางพารา พันธุ์ RRIC 110
ยางพาราพันธุ์ RRIC 110 เป็นพันธุ์ยางแนะนำเพื่อการผลิตน้ำยางและเนื้อไม้ การเจริญเติบโตก่อนเปิดกรีดดีมาก ทำให้เปิดกรีดได้เร็วและระหว่างกรีดเจริญเติบโตปานกลาง ความสมํ่าเสมอของขนาดลำต้นทั้งแปลงดี ทำให้มีจำนวนต้นเปิดกรีดมาก
2011-03-18
3,148
ยางพารา พันธุ์ฉะเชิงเทรา 50 (RRIT 402)
ยางพาราพันธุ์ ฉะเชิงเทรา 50 (RRIT 402) เป็นพันธุ์ที่แนะนำให้ปลูกเพื่อผลผลิตเนื้อไม้ ในพื้นที่ปลูกยางเดิมการเจริญเติบโตดีมากเมื่อต้นยางอายุ 6 ปี มีขนาดเส้นรอบวงลำต้น 63 เซนติเมตร โตกว่าพันธุ์ RRIM 600 ร้อยละ 17
2011-03-18
3,879
ยางพารา พันธุ์ AVROS 2037
ยางพาราพันธุ์ AVROS 2037 เป็นยางเพื่อการผลิตเนื้อไม้ ในพื้นที่ปลูกยางเดิมการเจริญเติบโตดีมาก เมื่อต้นยางอายุ 20 ปี มีขนาดเส้นรอบวงลำต้น 91 เซนติเมตร
2011-03-18
2,086
การขยายเชื้อจุลินทรีย์จากดินป่า
การพัฒนาเรื่องพันธุ์ข้าวต้องใช้เวลา จากประสบการณ์ท่มูลนิธิข้าวขวัญทำเรื่องนาข้าวมา เรื่องดินจะมีการพฒนาได้เร็วกว่าเรื่องพันธุ์ข้าว ในการพัฒนาดินก็จะใช้เทคนิคเรื่องจุลินทรีย์เช่นเดียวกับที่อื่นๆ แต่บางครั้งที่ทำกันอยู่จะเห็นว่าเรื่องสูตรปุ๋ย สูตรน้ำหมักต่างๆ มีความซับซ้อน ซึ่งคุณเดชาบอกว่าตรงนั้นไม่มีความจำเป็น ทางมูลนิธิข้าวขวัญจะพัฒนาผ่านตรงจุดนั้นมาแล้ว คุณเดชาเล่าว่า ตามหลักแล้วดินดีคือดินที่มีชีวิต ดินมีชีวิตก็คือดินที่มีจุลินทรีย์ ตามหลักแล้วดินดีต้องมีจุลินทรีย์ 6,000 ล้านตัวต่อ 1 ช้อนชา หรือ 5 กรัม ซึ่งดินเหล่านี้ต้องไปในพื้นที่ที่มีจุลินทรีย์หลากหลาย มีประสิทธิภาพ และก็อยู่ในท้องถิ่น มูลนิธิข้าวขวัญจึงมองไปที่ป่า ป่าที่อุดมสมบูรณ์ คุณเดชากล่าวถึงจุดค้นพบว่า “
2011-03-17
8,191
ยางพารา พันธุ์สถาบันวิจัยยาง 251 (RRIT 251)
ยางพันธุ์สถาบันวิจัยยาง 251(RRIT 251) เป็นพันธุ์ยางของไทย ปลูกเพื่อผลผลิตนํ้ายางได้ดี เจริญเติบโตก่อนเปิดกรีดดีและระหว่างกรีดเจริญเติบโตปานกลางลำต้น ความสมํ่าเสมอของขนาดลำต้นทั้งแปลงดี ทำให้มีจำนวนต้นเปิดกรีดมาก
2011-03-17
9,387
ยางพารา พันธุ์สถาบันวิจัยยาง 226 (RRIT 226)
ยางพาราพันธุ์ สถาบันวิจัยยาง 226 (RRIT 226) เป็นพันธุ์ยางที่มีการแนะนำให้ปลูกได้ทั้งในพื้นที่ปลูกยางเดิมและพื้นที่ปลูกยางมใหม่ เพื่อการผลิตน้ำยางโดยเฉพาะ การเจริญเติบโตก่อนเปิดกรีดดีและระหว่างกรีดปานกลาง ความสมํ่าเสมอของขนาดลำต้นทั้งแปลงปานกลาง
2011-03-17
3,985
ยางพารา พันธุ์ BPM 24
ยางพาราพันธุ์ BPM 24 เป็นสายพันธุ์ที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณะรัฐอินโดนีเซียมีการแนะนำให้ปลูกในพื้นที่ปลูกยางเดิมและพื้นที่ปลูกยางใหม่ เพื่อการผลิตน้ำยางโดยเฉพาะ ช่วงต้นยางอายุน้อย กิ่งมีขนาดปานกลาง แตกกิ่งมาก และมีการทิ้งกิ่งน้อย พุ่มใบค่อนข้างทึบ ทรงพุ่มมีขนาดปานกลางเป็นรูปกรวย เมื่อต้นยางอายุมาก จะมีการทิ้งกิ่งมากขึ้น
2011-03-17
6,411
ยางพารา พันธุ์สถาบันวิจัยยาง 251 (RRIM 600)
ยางพันธุ์สถาบันวิจัยยาง 251 (RRIM 600) เป็นยางพาราที่มีการแนะนำให้ปลุกเพื่อการผลิตน้ำยางในพื้นที่ปลุกยางเกิมและพื้นที่ปลุกยางใหม่ มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่มาเลเซีย เป็นพันธุที่มีการผลัดใบเร็วอ่อนแอต่อเชื้อไฟทอปโทรา
2011-03-17
6,578
พันธุ์ข้าวลูกผสม เพิ่มผลผลิตในนาผืนเดิม
ข้าวลูกผสม (Hybrid rice)หมายถึง ต้นข้าวที่เกิดจากเมล็ดพันธุ์ที่เป็นลูกผสมชั่วอายุที่ 1 (F1 seed) ที่ได้จากการข้าวพันธุ์ (cross pollination)ระหว่างข้าวสายพันธุ์แท้ (inbred) 2 สายพันธุ์ ซึ่งต้นข้าวลูกผสมนี้เมื่อออกดอกและผสมตัวเอง แล้วจะได้เมล็ดข้าวเปลือกเป็นลูกชั่วที่ 2 และเมล็ดลูกชั่วที่ 2 นี้เองที่เกษตรกรจะนำไปบริโภค หรือจำหน่ายเป็นการค้า เมล็ดลูกชั่วที่ 2 นี้ไม่สามารถนำไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ในครั้งต่อไปได้ เพราะจะให้ต้นข้าวในรุ่นลูกที่กระจายตัวทางพันธุกรรม และไม่สม่ำเสมอในทางการเกษตร ดังนั้น เมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสม จึงใช้ได้เพียงฤดูเดียวและจะต้องเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ทุกฤดู การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสม จึงต้องการความรู้ และความชำนาญสูง
2011-03-10
7,718
ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกใช้พันธุ์ยางพารา
ยางพาราบางพันธุ์มีทรงพุ่มขนาดใหญ่ การแตกกิ่งไม่สมดุล จึงไม่เหมาะที่จะปลูกในพื้นที่ลาดชัน ดังนั้นจึงควรเลือกพันธุ์ยางให้เหมาะสม
2011-03-10
2,948
พันธุ์ยางแนะนำใน พื้นที่ปลูกยางเดิม และ พื้นที่ปลูกยางใหม่
พันธุ์ยางที่แนะนำให้ปลูก แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ตามวัตถุประสงค์ของการปลูก ได้แก่ 1. พันธุ์ยางเพื่อผลผลิตนํ้ายาง เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตนํ้ายางสูงเป็นหลัก 2. พันธุ์ยางเพื่อผลผลิตนํ้ายางและเนื้อไม้ เป็นพันธุ์ที่ให้ทั้งผลผลิตนํ้ายางและเนื้อไม้ 3. พันธุ์ยางเพื่อผลผลิตเนื้อไม้ เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตเนื้อไม้สูงเป็นหลัก
2011-03-10
3,342
ราคาน้ำมัน
วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
22.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.76 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
23-29°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
26-28°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 6 ส.ค. พ.ศ.2563
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
38.95
0.12
บจก.ท่าฉางรับเบอร์
จ.สุราษฎร์ธานี
41.50
0.50
ตลาดกลางยางพาราสงขลา
จ.สงขลา
42.20
0.20
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×