ข้อมูลเกษตร
การปลูกพืชคลุมดิน ลดปัญหาวัชพืชในสวนปาล์มน้ำมัน
การปลูกพืชคลุมดินตระกูลถั่วเพื่อควบคุมวัชพืชในสวนปาล์มน้ำมัน เป็นวิธีที่คุ้มค่าต่อการลงทุน ปลูกพืชคลุมดินครั้งเดียวอย่างถูกวิธี สามารถป้องกันกำจัดวัชพืชได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานโดยไม่มีปัญหาวัชพืชรบกวน พืชคลุมนอกจากควบคุมวัชพืชแล้วยังช่วยเหลือรักษาความชื้นให้ดิน ป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน เศษซากพืชคลุมเป็นอินทรียวัตถุช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินตระกูลถั่ว ช่วยให้ปาล์มน้ำมันเจริญเติบโตและได้เก็บเกี่ยวเร็วขึ้น รวมทั้งประหยัดแรงงานและลดต้นทุนในการกำจัดวัชพืช
2011-11-10
3,600
การผสมเมล็ดพันธุ์พืชคลุมดินเพื่อการคลุมวัชพืชในสวนปาล์มน้ำมัน
เนื่องจากพืชคลุมแต่ละชนิดมีคุณสมบัติที่ดีเด่นแตกต่างกัน ฉะนั้นเพื่อให้การปลูกพืชคลุมดินมีประสิทธิภาพสูง คลุมดินได้เร็วและลดความเสี่ยงอันเนื่องจากโรค แมลง และสภาพที่ไม่เอื้ออำนวยต่อพืชคลุมชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น เพอราเรีย ไม่ทนต่อสภาพร่มเงา และความแห้งแล้ง แต่เซ็นโตรซีมาและซีรูเลียมทนต่อสภาพร่มเงาและความแห้งแล้ง
2011-11-10
2,248
อัตราเมล็ดพันธุ์พืชคลุมดินที่เหมาะสม ต่อการควบคุมวัชพืชในสวนปาล์มน้ำมัน
เมล็ดที่นำมาปลูกมีความงอก 60-70% ใช้เมล็ด 1.5 กิโลกรัมต่อไร่ ผสมตามอัตราส่วน (ตารางที่ 21) และควรนำเมล็ดมาทดสอบความงอกก่อนปลูกทุกครั้ง เมล็ดที่นำมาปลูกควรมีความงอกไม่ต่ำกว่า 50% ถ้าเมล็ดมีความงอกสูงกว่า 70% ควรลดอัตราปลูกตามสัดส่วนของเปอร์เซ็นต์ความงอกที่เพิ่มขึ้น ถ้าเมล็ดมีความงอกต่ำประมาณ 50% ใช้เมล็ด 2 กิโลกรัมต่อไร่
2011-11-10
2,271
การเตรียมเมล็ดพันธุ์พืชคลุมดิน ก่อนนำไปปลูกคลุมวัชพืชในสวนปาล์มน้ำมัน
เนื่องจากเมล็ดพืชคลุมคาโลโปโกเนียม เซ็นโตรซีมา เพอราเรีย และซีรูเลียม มีเปลือกหุ้มเมล็ดหนาและแข็งทำให้น้ำซึมผ่านเข้าไปในเมล็ดได้ยาก เมื่อนำไปปลกเมล็ดจะงอกช้าและงอกไม่สม่ำเสมอ จำเป็นต้องทำลายเปลือกหุ้มเมล็ดก่อนปลูก เพอราเรียมีเปลือกหุ้มเมล็ดหนากว่าคาโลโปโกเนียมและ ซีรูเลียม ส่วนเซ็นโตรซีมามีเปลือกหุ้มเมล็ดบางกว่าคาโปโกเนียม เพอราเรีย และซีรูเลียม วิธีการทำลายเปลือกหุ้มเมล็ด เพื่อให้เมล็ดงอกได้เร็ว ปฏิบัติดังนี้
2011-11-10
2,422
พันธุ์ข้าวที่ส่งเสริมให้ปลูกได้ทุกภาค
ข้าวที่ปลูกอยู่ในประเทศไทยมีอยู่หลากหลายสายพันธุ์ให้เลือกปลูกตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ แต่ก็มีข้าวบางสายพันธุ์ที่สามารถปลูกได้ทุกภาคซึ่งมีดังต่อไปนี้
2011-11-09
8,346
การปลูกพืชแซม ลดปัญหาวัชพืชในสวนปาล์มน้ำมัน
ปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่มีระยะปลูกกว้าง ในสวนปาล์มน้ำมันปลูกใหม่จึงมีพื้นที่ว่างให้วัชพืชขึ้นได้ประมาณ 1,500 ตารางเมตร ในปีแรกและค่อย ๆ ลดลงเมื่อปาล์มน้ำมันโตขึ้น เหลือพื้นที่ว่าง 1,200 และ 1,000 ตารางเมตร ของพื้นที่ทั้งหมดในปีที่ 2 และ 3 ตามลำดับ การปลูกพืชแซมในระหว่างแถวปาล์มน้ำมัน
2011-11-09
11,831
การควบคุมวัชพืชในสวนปาล์มน้ำมัน
การควบคุมวัชพืชในสวนปาล์มน้ำมัน คือ การลดปริมาณความหนาแน่นของวัชพืชให้อยู่ในระหว่างต่ำกว่าจุดวิกฤติ เพื่อลดการแก่งแย่งระหว่างวัชพืชกับต้นปาล์มน้ำมัน การควบคุมวัชพืชจึงไม่จำเป็นต้องกำจัดให้หมดสิ้น เพราะอาจเสียค่าใช้จ่ายมากจนไม่คุ้มทุน การควบคุมวัชพืชในสวนปาล์มน้ำมันมีหลายวิธี ให้เกษตรกรเลือกปฏิบัติตามความเหมาะสม เริ่มตั้งแต่การบุกเบิกพื้นที่ การเตรียมดิน การดูแลกำจัดวัชพืชในเรือนเพาะชำในแปลงเพาะกล้าและแปลงปลูก ดังนี้
2011-11-09
7,000
ลักษณะข้าวพันธุ์ดี
ข้าวพันธุ์ดีย่อมมีคุณภาพในการผลิตต่อไร่สูงกว่าข้าวพันธุ์ธรรมดา ตลอดจนความต้านทานต่อโรค แมลง ในการพิจารณาเลือกข้าวพันธุ์เพื่อให้ได้มาซึ่งลักษณะดี ครบทุกอย่างตามที่ต้องการนั้นเป็นของยาก ข้าวพันธุ์ดีส่วนมากมักจะขาดลักษณะหนึ่งไป แต่ก็นับได้ว่ายังดีกว่าข้าวพันธุ์ธรรมดา ซึ่งไม่ให้ผลดีในการปลูก แต่อย่างไรก็ตาม รัฐบาลก็ได้พยายามหาข้าวพันธุ์ดีต่างๆมาผสมคัดพันธุ์ เพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวมีลักษณะดีมากขึ้น พันธุ์ดีที่ปลูกในประเทศไทยส่วนมาก แต่พันธุ์ก็มีความแตกต่างกันไป หรือให้ผลแตกต่างกันตามแต่ละท้องถิ่น ฉะนั้นพันธุ์ข้าวที่รัฐบาลส่งเสริมให้ปลูกในแต่ละภาคจึงแตกต่างกันออกไป
2011-11-08
10,089
การป้องกันกำจัดหนูในสวนปาล์ม
วิธีการป้องกันกำจัดหนูที่เข้ามาทำลายปาล์มน้ำมันให้ได้รับความเสียหายมีอยู่ 2 แนวทางด้วยกัน คือ การป้องกันกำจัดโดยใช้สารเคมี และ การป้องกันกำจัดโดยวิธีชีวภาพ
2011-11-04
19,978
แนวทางการจัดการหนูในพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน
การวางแนวทางไว้เพื่อการป้องกันกำจัดหนู ศัตรูสำคัญของปาล์มน้ำมัน เพื่อลดความเสียหายอันอาจเกิดจากหนูกัดกินต้นและผลปาล์มน้ำมัน
2011-11-04
3,020
การจำแนกพันธุ์ข้าวตามปฏิกิริยาต่อช่วงแสง
การจำแนกพันธุ์ข้าวตามปฏิกิริยาต่อช่วงแสง แบ่งได้ 2 ชนิด
2011-11-03
3,689
การทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 24 ชั่วโมง
น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ (VIRGIN COCONUT OIL) คือ น้ำมันมะพร้าวที่เกิดจากเนื้อมะพร้าวสด แก่จัด ซึ่งผ่านการสกัดโดยวิธีธรรมชาติ ซึ่งเป็นน้ำมันที่มีประโยชน์มากทั้งการรักษาโรคต่างๆ และการนำมาประกอบอาหาร การสกัดน้ำมันมะพร้าวตามธรรมดาจะใช้เวลาประมาณ 3 วัน แต่คุณมะลิวรรณ มีวิธีการทำที่สามารถร่นระยะเวลาลงมาเหลือเพียงแค่ 24 ชั่วโมงเท่านั้น โดยมีวิธีการทำดังนี้
2011-11-03
31,530
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
21.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.06 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
23-29°C
เชียงใหม่
21-28°C
นครราชสีมา
19-27°C
ชลบุรี
23-29°C
นครศรีธรรมราช
24-28°C
ภูเก็ต
26-28°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 21 ต.ค. พ.ศ.2563
ไข่ไก่
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/ฟอง
เพิ่ม/ลด
ฟาร์ม นายสมาน ทองดี
จ.นครราชสีมา
3.20
0.00
คุณนิไข่สด
จ.ชลบุรี
3.30
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×