ข้อมูลเกษตร
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของต้นกล้าปาล์มน้ำมันในแปลงเพาะ
การเจริญเติบโตและพัฒนาของต้นกล้าปาล์มน้ำมัน เป็นการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ของต้นกล้าปาล์มน้ำมัน เช่น การเปลี่ยนแปลงขนาดของใบและต้น การเปลี่ยนแปลงลักษณะของใบและการสร้างใบใหม่ ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ปลูกเมล็ดงอกลงถุงเพาะ จนถึงระยะที่ย้ายต้นกล้าลงปลูกในแปลง ซึ่งการเจริญเติบโตและพัฒนาการนี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปฏิบัติดูแลรักษาต้นกล้า เช่นการให้ปุ๋ย ให้น้ำ และการจัดการด้านอื่น ๆ ให้เหมาะสมกับระยะของการพัฒนาของต้นกล้าปาล์มน้ำมัน
2011-11-23
4,332
ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60
ประวัติพันธุ์ : ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 เป็นพันธุ์ที่ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ Williams ซึ่งมีลำต้นแข็งแรง จำนวนฝักต่อต้นมาก กับพันธุ์ สจ.4 ซึ่งเป็นพันธุ์รับรองที่ให้ผลผลิตสูง ทนทานต่อโรคราสนิมที่ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ และคัดเลือกได้สายพันธุ์ 7508-50-10 หรือพันธุ์เชียงใหม่ 60 ซึ่งจากการปลูกศึกษาประเมินผลผลิต จนถึงปี 2529 ปารกฏว่าให้ผลผลิตสูงทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง และทนทานต่อ โรคราสนิม
2011-11-23
3,245
การจัดการแปลงเพาะต้นกล้าปาล์มน้ำมันแบบอนุบาล 2 ครั้ง และ อนุบาลครั้งเดียว
การจัดการแปลงเพาะต้นกล้าปาล์มน้ำมันมีหลายรูปแบบ แต่รูปแบบที่ประสบความสำเร็จ และปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย ไอเวอรี่โคสต์ อินโดนีเซีย ไนจีเรีย และ คอสตาริกา มี 2 รูปแบบ คือ การเพาะต้นกล้าแบบอนุบาลสองครั้ง (double stage nursery) และการเพาะต้นกล้าแบบอนุบาลครั้งเดียว (single stage nursery) ซึ่งขั้นตอนต่าง ๆ ของการจัดการแปลงเพาะทั้ง 2 รูปแบบนี้มีผลกระทบต้นกล้าน้อยที่สุด และมีผลให้การเจริญเติบโตของต้นกล้าดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการเพาะต้นกล้าแบบอื่น ๆ
2011-11-23
2,860
สารกำจัดวัชพืชในสวนปาล์มน้ำมัน อัตราและวิธีการใช้
รายชื่อสารกำจัดวัชพืช อัตราการใช้ วิธีการใช้ เพื่อกำจัดวัชพืชทั่วไป ในสวนปาล์มน้ำมัน
2011-11-22
5,302
การเพาะเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน
ขั้นตอนการเพาะเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน จะเริ่มตั้งแต่การขนส่งทะลายปาล์มน้ำมันที่ได้รับการผสมเข้าสู่อาคารปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์ ซึ่งทะลายปาล์มน้ำมันจะผ่านกระบวนการต่าง ๆ จนได้เป็นเมล็ดงอก ดังนี้
2011-11-22
5,088
การผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน
การผลิตเมล็ดพันธุ์ขึ้นอยู่กับแผนการปรับปรุงพันธุ์ (Breeding Program) โดยจะคัดเลือกลูกผสม และต้นพ่อ-แม่ที่จะใช้ในการผสมพันธุ์ เมื่อได้คัดเลือกต้นพ่อและแม่แล้ว ทำเครื่องหมายเลขต้นและหมายเลขสายพันธุ์ที่ต้นพ่อ-แม่ให้ชัดเจน เพื่อสะดวกในการเก็บละอองเกสรของต้นพ่อ และเตรียมช่อดอกตัวเมียของต้นแม่ ตลอดจนสะดวกในการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ของต้นพ่อและแม่
2011-11-22
2,178
โรคซิกาโทกาสีเหลือง
ขอบรอบนอกของแผลเป็นสีเหลืองสด เมื่อโรคทวีความรุนแรงจะเกิดแผลดังกล่าว เป็นจำนวนมากอยู่บนผืนใบ บางแผลอาจเชื่อมติดต่อกันเป็นบริเวณกว้าง โรคซิกาโทกาสีเหลืองนี้จะเข้าทำลายใบที่ยังไม่แก่
2011-11-21
2,051
การใช้สารกำจัดวัชพืชในสวนปาล์มน้ำมัน
สวนปาล์มน้ำมันที่ปลูกตามไหล่เขาและที่ลาดชัน การกำจัดวัชพืชด้วยแรงงานคนหรือใช้เครื่องจักรกลเข้าไปปฏิบัติงานลำบาก การใช้สารกำจัดวัชพืชจะเป็นทางเลือกที่ดีวิธีหนึ่ง นอกจากการปลูกพืชคลุมดิน และในสภาวะที่ฝนตกดินเปียกแฉะ เครื่องจักรกลไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้ โดยเฉพาะในเขตภาคใต้ที่มีฝนตกชุก วัชพืชเจริญเติบโตเร็ว มีลำต้นสูงและขึ้นหนาแน่น การใช้สารกำจัดวัชพืชจะเป็นวิธีที่สะดวก
2011-11-21
10,899
ความเป็นมาของถั่วเหลือง
จากการศึกษาจากเอกสารต่างๆ พบว่า ถั่วเหลืองเป็นพืชที่มีการปลูกมาตั้งแต่สมัยโบราณในแถบเอเชีย ชาวจีนได้บันทึกเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับถั่วเหลืองเมื่อประมาณ 2,460 ปีก่อนพุทธกาลในตำรายา และยังจัดให้ถั่วเหลืองเป็น 1 ใน 5 พืชที่นำความเจริญมาสู่จีนในอดีต จากประเทศจีนถั่วเหลืองได้แพร่กระจายไปยังเกาหลีและญี่ปุ่น จนกระทั้งในปี พ.ศ. 2333 ได้มีการนำถัวเหลืองไปสู่ยุโรป โดยนำไปปลูกที่อังกฤษเป็นแห่งแรกแล้วขยายไปปลูกยังประเทศอื่นๆ แต่พบว่าไม่เหมาะสมกับสภาพ ดิน น้ำ และอากาศจังไม่แพร่หลาย
2011-11-21
2,095
ความไวต่อช่วงแสงของข้าวคืออะไร
ระยะความยาวของกลางวันมีอิทธิพลต่อการออกดอกของต้นข้าว ดังนั้น พันธุ์ข้าวจึงแบ่งออกได้เป็น ๒ ชนิด โดยถือเอาความไวต่อช่วงแสงหรือระยะความยาวของกลางวันเป็นหลัก คือ ข้าวที่ไวต่อช่วงแสง และข้าวที่ไม่ไวต่อช่วงแสง
2011-11-18
4,275
การใช้มันสำปะหลังกำจัดปูนา
การกำจัดปูนาด้วยหัวมันสำปะหลังนี้ เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่พบโดยบังเอิญเป็นเรื่องที่ค้นพบมานานแล้ว แต่ไม่ได้นำมาใช้เป็นเวลานานแล้ว แต่เนื่องจากในสภาพปัจจุบันข้าวมีราคาแพง เกษตรกรจึงได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องการกำจัดปูนาด้วยมันสำปะหลังมาใช้อีกครั้งหนึ่ง โดยไม่ทำให้ปลาและสัตว์น้ำชนิดอื่น ๆ ตาย นอกจากปูนาเท่านั้น และยังเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ รวมทั้งลดต้นทุนการผลิตอีกทางหนึ่งด้วย
2011-11-17
3,885
ข้าวไร่
การปลูกข้าวไร่ หมายถึง การปลูกข้าวบนที่ดอนและไม่มีน้ำขังในพื้นที่ปลูก ชนิดของข้าวที่ปลูกก็เรียกว่า ข้าวไร่ พื้นที่ดอนส่วนมาก เช่น เชิงภูเขามักจะไม่มีระดับ คือ สูง ๆ ต่ำ ๆ จึงไม่สามารถไถเตรียมดินและปรับระดับได้ง่าย ๆ เหมือนกับพื้นที่ราบ เพราะฉะนั้นชาวนามักจะปลูกแบบหยอด เนื่องจากที่ดอนไม่มีน้ำขังและไม่มีการชลประทาน การปลูกข้าวไร่จึงต้องใช้น้ำฝนเพียงอย่างเดียว พื้นดินที่ปลูกข้าวไร่จะแห้งและขาดน้ำทันทีเมื่อสิ้นฤดูฝน ดังนั้นการปลูกข้าวไร่จะต้องใช้พันธุ์ที่มีอายุเบา โดยปลูกในต้นฤดูฝน และแก่เก็บเกี่ยวได้ในปลายฤดูฝน การปลูกข้าวไร่ ชาวนาจะต้องหมั่นกำจัดวัชพืช เพราะที่ดอนมักจะมีวัชพืชมากกว่าที่ลุ่ม เนื้อที่ที่ใช้ปลูกข้าวไร่ในประเทศไทยมีจำนวนน้อย และมีปลูกมากในภาคเหนือและภาคใต้ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางปลูกข้าวไร่น้อยมาก
2011-11-17
18,555
ราคาน้ำมัน
วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
22.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.96 บาท
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 14 ก.ค. พ.ศ.2563
ไข่ไก่
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/ฟอง
เพิ่ม/ลด
ฟาร์ม นายสมาน ทองดี
จ.นครราชสีมา
3.50
0.00
สุเทพฟาร์ม
จ.สุราษฎร์ธานี
3.70
0.20
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×