ข้อมูลเกษตร
การปลูกเดือย
เดือยเป็นพืชไร่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจพืชหนึ่งของจังหวัดเลย มีพื้นที่ปลูกคิดเป็นประมาณร้อยละ 95 ของพื้นที่ปลูกทั้งประเทศ พื้นที่ปลูกเดือยส่วนใหญ่จะอยู่บนเนินเขา และที่ลาดเชิงเขา ซึ่งมีความ ลาดเอียงตั้งแต่ 3 - 45 องศา อำเภอที่ปลูกเดือยมากและปลูกต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆ ได้แก่ อำเภอภูหลวง อำเภอวังสะพุง และอำเภอเมืองตามลำดับ ผลผลิตที่ได้ประมาณร้อยละ 85 - 90 จะส่งไปขายยังต่างประเทศ โดยตลาดที่สำคัญคือ ญี่ปุ่น และไต้หวัน ผลผลิตที่เหลือจะบริโภคภายในประเทศ ในแต่ละปี เดือยสามารถทำรายได้ เข้าจังหวัดเลยประมาณ 120 - 250 ล้านบาท สำหรับประเทศที่เป็นคู่แข่งทางการค้าของไทยคือ จีน และเวียดนาม เพื่อที่ จะรักษาตลาดเดือยในต่างประเทศ จึงจำเป็นที่จะต้องผลิตเดือยที่มีคุณภาพดี ตรงตามที่ตลาดต้องการ และ สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้
2011-12-01
17,929
ลักษณะอาการผิดปกติของกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลหลัก
ลักษณะผิดปกติที่แสดงให้เห็นอาการผิดปกติในระยะอนุบาลหลัก สังเกตุได้หลายลักษณะ บางลักษณะก็สังเกตุได้ง่ายแต่บางลักษณะก็ยากต่อการสังเกตุ จำต้องอาศัยความรู้ความชำนาญของผู้คัดเลือกโดยเฉพาะ
2011-11-30
2,251
ช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการคัดต้นกล้าปาล์มน้ำมันที่มีอาการผิดปกติทิ้ง
ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการคัดทิ้งต้นกล้าคือ เมื่อต้นกล้ามีอายุน้อย เพราะถ้าปล่อยให้ต้นกล้ามีอายุมากขึ้นจะเห็นลักษณะผิดปกติได้ยากขึ้น ซึ่งเป็นการยากในการตัดสินใจ สำหรับแนวทางการคัดทิ้ง และจำนวนต้นกล้าที่จะถูกคัดทิ้ง
2011-11-30
1,622
วิธีการคัดทิ้งต้นกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลแรกและระยะอนุบาลหลัก
การคัดทิ้งต้นกล้าปาล์มน้ำมันให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพจะต้องใช้ผู้ที่มีประสบการณ์สูงปฏิบัติงานในแปลงเพาะมาเป็นเวลานาน เวลาที่เหมาะสมในการคัดเลือก ควรทำในเวลาเช้าก่อนเวลา 11.00 น. หรือช่วงหลัง 16.00 น. ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ดำเนินการคัดเลือกทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการคัดเลือกที่ถูกต้อง ดังต่อไปนี้
2011-11-30
1,780
ข้อควรปฏิบัติในการจัดการแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมัน
การผลิตเมล็ด และการเพาะเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันเพื่อใช้ปลูก เกี่ยวข้องกับกระบวนการต่าง ๆ ซึ่งเป็นการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นขั้นตอน และยึดหลักทางวิชาการเป็นสำคัญ ดังนั้นในแต่ละขั้นตอนในกระบวนการนี้จะต้องปฏิบัติอย่างระมัดระวัง การใช้เครื่องมือ และวัสดุต่าง ๆ จะต้องมีคุณภาพสูง ตลอดจนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในขั้นตอนของกระบวนการเหล่านี้จะต้องได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดี เพื่อที่จะรับรองได้ว่าเมล็ดพันธุ์ที่ได้มีความบริสุทธิ์ของพันธุกรรมสูง และได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดี
2011-11-30
1,793
ภูมิปัญญาข้าวนาบนพื้นที่สูงของปกะญอ
ปกะญอหรือกะเหรี่ยง เป็นชาติพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยรวมตัวกันอย่างหนาแน่นในพื้นที่ป่าเขาทางทิศตะวันตกของประเทศไทยตามบริเวณชายแดนไทย-พม่า ปกะญอได้เคลื่อนย้ายเลื่อนมาทางทิศตะวันออกอย่างช้า ๆ ในระยะแรกประมาณ 200 ปีที่ผ่านมา ปกะญอในประเทศไทยแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ คือ สะกอ และโป จัดอยู่ในกลุ่มพม่า-ธิเบต ชาวปกะญอตั้งถิ่นฐานอยู่ตามบริเวณหุบเขา ในระดับความสูงประมาณ 500 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ดำรงชีพด้วยการปลูกข้าวและผักต่าง ๆ โดยการทำนาดำและการทำข้าวไร่แบบหมุนเวียน (กลับมาทำที่เดิมทุก 5-10 ปี) นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงหมู ไก่ วัว ควาย และช้าง เพื่อเป็นอาหารและทำพิธีกรรม นอกจากนั้นยังดำรงชีพด้วยการค้าขายและรับจ้างใช้แรงงาน
2011-11-29
3,855
วิธีปรับสภาพดินและการดูแลสวนผลไม้หลังน้ำท่วม
นายชูเกียรติ ประดิษฐ์ศิลปกุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดอุทกภัย ในพื้นที่หลายจังหวัดของไทย ซึ่งมีผลกระทบทำความเสียหายแก่พื้นที่การเกษตร ได้แก่ นาข้าว พืชสวน พืชไร่ และพืชผัก จึงจำเป็นที่เกษตรกรต้องทำการฟื้นฟูพื้นหลังน้ำลด และมีการจัดการสภาพดินให้ถูกต้อง
2011-11-29
2,722
การเพาะต้นกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลแรก (pre-nursery)
วัตถุประสงค์ของการเพาะต้นกล้าแบบนี้ เพื่อทำให้สามารถดูแลรักษาต้นกล้าปาล์มน้ำมันอย่างใกล้ชิดในระยะแรกของการเจริญเติบโต ซึ่งมีวิธีการจัดการแปลงเพาะกล้าในระยะนี้ ดังนี้
2011-11-29
12,638
การเพาะต้นกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลหลัก (Main-Nursery)
การเพาะต้นกล้าในระยะอนุบาลหลักเป็นการเพาะในระยะที่ต่อเนื่องจากระยะอนุบาลแรกของการอนุบาลแบบสองครั้ง และอาจจะเป็นการเพาะเมล็ดงอกลงในถุงพลาสติกขนาดใหญ่ครั้งเดียว (single stage nursery)
2011-11-29
3,174
ลักษณะอาการที่ผิดปกติของกล้าปาล์มน้ำมันในระยะอนุบาลแรก
ลักษณะผิดปกติที่แสดงให้เห็นอาการผิดปกติในระยะอนุบาลแรก มักจะพบกล้าปาล์มน่้ำมันมีอาการผิดปกติ เมื่อต้นกล้ามีอายุตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป หลังการเพาะเมล็ดงอกสำหรับการคัดทิ้ง ควรเริ่มเมื่อต้นกล้ามีอายุประมาณ 6 สัปดาห์ และคัดทิ้งครั้งที่ 2 เมื่อ 1 สัปดาห์ก่อนการย้ายปลูก
2011-11-29
1,991
การคัดต้นกล้าปาล์มน้ำมันที่ผิดปกติทิ้ง (Cutting)
การคัดทิ้ง (cutting) หมายถึงการคัดทิ้งต้นกล้าผิดปกติ และควรต้องทำลายทิ้ง การคัดต้นกล้าผิดปกติทิ้งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดการแปลงเพาะและมีความสำคัญต่อกระบวนการผลิตปาล์มน้ำมัน ซึ่งมีผลกระทบต่อผลผลิตของต้นปาล์มน้ำมันในระยะยาว ถ้ามีการคัดต้นกล้าที่ผิดปกติทิ้งอย่างรัดกุมและถูกต้อง จะทำให้ผลผลิตของสวนปาล์มสูงและสม่ำเสมอ
2011-11-29
2,185
ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 3
ประวัติพันธุ์ : ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 3 คัดได้จากการผสมระหว่างพันธุ์ G9946 ซึ่งต้านทานโรคใบจุดนูน อายุค่อนข้างยาว กับพันธุ์ AGS 17 (Higodaizu x R-10) จนได้สายพันธุ์ที่มีความสม่ำเสมอในลักษณะผลผลิต มีความต้านทานโรคที่สำคัญและมีคุณภาพสูง จึงได้นำไปประเมินผลผลิตตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ศูนย์วิจัยพืชไร่ สถานีทดลองพืชไร่ และไร่เกษตรกรในแหล่งปลูกต่าง ๆ
2011-11-25
2,039
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
25.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
25.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
22.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
18.89 บาท
ดีเซล
25.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.36 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
25-33°C
เชียงใหม่
20-35°C
นครราชสีมา
22-36°C
ชลบุรี
24-30°C
นครศรีธรรมราช
21-31°C
ภูเก็ต
25-31°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 28 ก.พ. พ.ศ.2563
เห็ดขอนขาว
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
สวนเห็ดร่มเย็น
จ.ศรีสะเกษ
90.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×