ข้อมูลเกษตร
ปุ๋ยน้ำอินทรีย์สูตรเร่งดอก-เร่งรากไม้ผล
คุณถนอม จันทร์เงิน วิทยากรศูนย์เรียนรู้เกษตรกรตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย แนะนำปุ๋ยน้ำอินทรีย์สูตรเร่งดอก-เร่งราก ให้กับทางทีมงานผู้นำชุมชนร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดเชียงรายและ แนะนำผ่านทางรายการพี่ใหญ่พารวย ซึ่งเป็นสูตรเร่งดอก-เร่งรากที่เกษตรกรสามารถผลิตเองได้โดยใช้วัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่นโดยไม่จำเป็นต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการซื้อฮอร์โมนจากร้านค้าในราคาแพงๆ ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม มีขั้นตอนในการทำที่ไม่ยุ่งยาก ดังนี้
2015-11-03
21,260
การลดความร้อนและความเค็มในกองปุ๋ยหมักมูลสัตว์
เนื่องจากปัจจุบันนี้เกษตรกรหลายๆ ท่านได้ประสบกับปัญหาราคาปุ๋ยเคมีที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เลยทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่หันมาใช้มูลสัตว์ในการเพิ่มความเจริญเติบโตให้กับพืชผักของตนเองเพื่อเป็นการลดต้นทุน ทำให้มูลสัตว์ขาดตลาด ซึ่งทำให้เกษตรหลายๆ รายต้องทำการจองซื้อล่วงหน้า และด้วยเหตุนี้ทำให้ราคามูลสัตว์ไม่ว่าจะเป็นมูลหมู มูลวัว มูลไก่ มีราคาที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉลี่ยกระสอบละ 35 - 40 บาท ด้วยเหตุนี้จึงทำให้คุณก่วน รักษาทรัพย์ เกษตรกรผู้ทำการปลูกพลู ได้คิดค้นวิธีการลดต้นทุนจากการใช้มูลสัตว์ โดยมีวิธีการดังนี้
2015-11-03
6,331
การใช้ ใบขี้หนอน กำจัดหนอนในถังปุ๋ยหมักหรือไหปลาร้า
แม่บัวรอง สมภักดี บ.นาประเสริฐ ม.14 ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านกำจัดหนอนในไหปลาร้าหรือหนอนที่อยู่ในถังน้ำหมักชีวภาพให้หมดไป ด้วยการใช้ "ใบขี้หนอน" จากป่าชุมชน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมานาน ในการจัดการกับหนอนที่เกิดขึ้นในไหปลาร้าหรือถังหมักปุ๋ย
2015-11-03
9,616
การผลิตปุ๋ยหมักสูตรเทียบเคียงปุ๋ยเคมี
ในการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพสูตรเทียบเคียงปุ๋ยเคมีที่เกษตรกรสามารถทำขึ้นเองได้นั้นทำให้เกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อปุ๋ยเคมีที่ปัจจุบันราคาเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแต่เกษตรกรไม่สามารถลดต้นทุนในส่วนนี้ได้จึงมีวิธีการทำปุ๋ยหมักชีวภาพที่สามารถใช้เทียบเคียงสูตรปุ๋ยเคมีได้และสามารถจัดหาวัตถุดิบได้เองในท้องถิ่น ซึ่งมีราคาถูกกว่าการซื้อปุ๋ยเคมีถึง 10 เท่า มีวิธีการผลิตและสูตรต่างๆ ดังนี้
2015-11-03
33,381
น้ำหมักพืชสีเขียวเร่งการเจริญเติบโตของพืชผัก
การทำการเกษตร ปัญหาหลักที่เกษตรต้องประสบพบเจอ คือปัญหาเรื่องของราคา และผลกระทบจากการใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ว่าจะในด้านของสุขภาพของเกษตรกรเอง และสารตกค้างในพืชผัก ซึ่งเป็นผลเสียต่อผู้บริโภค คุณอรชัญ พันธ์วิไล เกษตรกรบ้านเขวา ต. ละลาย อ. กันทรารมย์ จ. ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นเกษตรกรอีกท่านหนึ่งที่เล็งเห็นถึงผลเสียของการใช้ปุ๋ยเคมี จึงได้คิดค้นและทดลอง ทำน้ำหมักจากพืชที่ตนปลูก จนได้น้ำหมักพืชสีเขียว ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตพืช ซึ่งสามารถใช้ได้กับพืชผักทุกชนิด และเป็นการลดต้นทุนในการใช้สารเคมี และมีสุขภาพดี แข็งแรง ทั้งตัวเกษตรกรเอง และผู้บริโภค
2015-11-03
16,218
การผลิตปุ๋ยหมักสูตรโบโบชิ คุณสมบัติเท่าปุ๋ยยูเรีย(46-0-0)
ปัจจุบันราคาปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดทั่วไปมีราคาแพง เกษตรกรต้องลงทุนซื้อปุ๋ยเพื่อทำการเกษตรในต้นทุนที่สูงขึ้น จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่คุณสมโภช ปานถม เกษตรกรเครือข่ายสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดลำปาง ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์สูตรต่างๆ จึงได้ใช้เวลากว่า 1ปี คิดค้นผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับปุ๋ยเคมีจนเป็นผลสำเร็จและได้ให้ชื่อว่า “ปุ๋ยหมักโบโบชิ” เบื้องต้นได้ให้เกษตรกรในพื้นที่ได้ทดลองใช้ ซึ่งปรากฏว่าปุ๋ยหมักโบโบชิทำให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่ดีขึ้นจนต้องลืมปุ๋ยเคมีสูตรเดิมที่เคยซื้อตามท้องตลาด ซึ่งคุณสมโภช ได้เปิดเผยสูตรปุ๋ยอินทรีย์ “โบโบชิ” กับทีมงานวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงราย เริ่มตั้งแต่การเตรียมวัสดุจนถึงการใช้ปุ๋ย ดังนี้
2015-11-03
19,993
สารเร่งพด.12 (กลุ่มจุลินทรีย์ช่วยสร้างธาตุอาหารให้แก่พืช)
ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่สามารถสร้างธาตุอาหารหรือช่วยให้ธาตุอาหารเป็นประโยชน์กับพืช เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน และสร้างฮอร์โมนส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ประกอบด้วยจุลินทรีย์ 4 สายพันธุ์
2015-11-03
6,025
การกำจัดหอยทากด้วยน้ำหมักฝักคูน
การทำการเกษตรส่วนใหญ่ โดยเฉพาะการปลูกพืชผักตามฤดูกาลไว้ทานเองหรือจำหน่าย เกษตรกรมักจะประสบปัญหาเรื่องศัตรูพืชรบกวนและจะกำจัดด้วยการใช้สารเคมี ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้ใช้และผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ปัจจุบันเริ่มมีเกษตรกรให้ความสนในการนำพืชสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชนมาหมักตามสูตรภูมิปัญญาชาวบ้านที่นำมาใช้อย่างได้ผล ไม่ต้องใช้ปุ๋ยและสารเคมีที่เป็นอันตรายในราคาแพงอีกต่อไป
2015-11-03
10,358
ปุ๋ยหมักน้ำก๋วยเตี๋ยวสูตรเร่งราก เร่งโต เพิ่มผลผลิต
คุณพินิจ ผุดผ่อง เกษตรกรตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เชี่ยวชาญการทำเกษตรแบบผสมผสาน แนะนำเกษตรกรผ่านร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครราชสีมา ถึงวิธีการทำน้ำหมักน้ำก๋วยเตี๋ยวนำมาบำรุงพืช ไม้ผล ผักสวนครัว บำรุงนาข้าว ใช้แล้วได้ผลอย่างดี ด้วยขั้นตอนการทำง่ายๆ โดยการนำ
2015-11-03
7,222
การใช้ปุ๋ยปลาย่อยสลายธาตุอาหารจากปุ๋ยคอก
ปุ๋ยคอกเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ได้มาจากการเลี้ยงสัตว์ และมีการนำมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอย่างแพร่หลายเป็นเวลานานหลายปี ในปุ๋ยคอกจะมีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชอยู่มากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารที่สัตว์ชนิดนั้นๆ กินเข้าไป แต่การจะนำปุ๋ยคอกมาใช้เป็นปุ๋ยให้เกิดประโยน์ต่อพืชปลูกนั้น จำเป็นต้องอาศัยระยะเวลาในการย่อยสลายของจุลินทรีย์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ในการย่อบสลายซากอินทรีย์วัตถุให้ปลดปล่อยธาตุอาหารออกมา ซึ่งขบวนการเหล่านี้ต้องอาศัยระยะเวลาพอสมควร แต่การใช้น้ำหมักจากปุ๋ยปลาในการหมักปุ๋ยคอก จะช่วยเร่งขบวนการย่อยสลายเหล่านี้ให้เป็นไปได้เร็วยิ่งขึ้น ทำให้ย่นระยะเวลาในการรอการย่อยสลายไปได้มากมาย
2015-11-03
9,760
ปุ๋ยอินทรีย์จากซากปลา บำรุงพืช ขับไล่แมลง
การทำปุ๋ยอินทรีย์จากเศษก้างปลา เป็นปุ๋ยจุลินทรีย์อีกชนิดหนึ่ง ที่ช่วยในการกำจัดศัตรูพืช และช่วยในการเร่งการเจริญเติบโต รวมถึงบำรุงพืช ได้เป็นอย่างดี จากการคิดและทดลองใช้ ภายในแปลงปลูกมะเขือเทศ ทำให้คุณคุณจำปี ปัจชยาพร เกษตรกรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการปลูกมะเขือเทศ ประสบความสำเร็จ และหยุดการใช้สารเคมีได้อย่างถาวร มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายและต้นทุนต่ำ อีกด้วย โดยมีวิธีการและรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
2015-11-03
6,638
ฮอร์โมนเสริมการติดดอกไม้ผล
กระตุ้นให้ไม้ผลแตกตาดอกและติดดอกได้ดีขึ้น เหมาะสำหรับใช้ในการผลิตไม้ผลทุกชนิด
2015-11-03
6,690
ราคาน้ำมัน
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
21.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
25.76 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
25-31°C
เชียงใหม่
23-28°C
นครราชสีมา
24-30°C
ชลบุรี
25-30°C
นครศรีธรรมราช
25-30°C
ภูเก็ต
26-27°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 23 ก.ย. พ.ศ.2563
ข้าวเปลือกเหนียว กข6
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/ตัน
เพิ่ม/ลด
สกก.ม่วงสามสิบ
จ.อุบลราชธานี
10,000.00
0.00
โรงสีเจตจำนงค์
จ.เชียงราย
13,000.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×