ข้อมูลเกษตร
สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 (ใช้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ)
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ หมายถึง ปุ๋ยอินทรีย์ในรูปของเหลว ซึ่งได้จากการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้จากพืชหรือสัตว์ลักษณะสด อวบน้ำหรือมีความชื้นสูงโดยอาศัยกิจกรรมของจุลินทรีย์ทั้งในสภาพที่ไม่มีอากาศและมีอากาศ ได้ของเหลวสีน้ำตาล ประกอบด้วยฮอร์โมนหรือสารเสริมการเจริญเติบโตของพืช เช่น ออกซิน จิบเบอเรลลิน และไซโตไคนิน รวมทั้งกรดอินทรีย์หลายชนิด เช่น กรดแลคติก กรดอะซิติก กรดอะมิโน และกรดฮิวมิก
2015-11-24
19,343
ปุ๋ยหมักเศษผักและหอยเชอร์รี่ ใช้รองพื้นบำรุงพืชผัก
วันที่ 26 มิถุนายน 2555 เวลา 14.00 น. ทีมงานรายการ Farmer in fo สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันพิษณุโลก FM 92.50 Mhz สัมภาษณ์คุณบุญธรรม วงษ์ชัย อยู่บ้านเลขที่ 106/1 ม.2 ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก เกษตรกรจากกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษบ้านหนองบัวใต้ ผ่านทางรายการ Farmer in fo *1677 ร่วมด้วยช่วยเกษตรกร ว่ามีเทคนิคการทำปุ๋ยหมักใส่แปลงปลูกผักโดยการใช้เศษผักและหอยเชอร์รี่เพื่อใช้ผสมดินรองก้นหลุมก่อนปลูกผัก
2015-11-24
1,917
ซุปเปอร์ปุ๋ยฮอร์โมนบำรุงพืช
จากที่มีสมาชิกทางด่วนข้อมูลการเกษตร โทรมาขอทราบข้อมูลการบำรุงพืชในช่วงอากาศแปรปรวน ว่าจะมีวิธีอย่างไรในหารดูแลพืชในช่วงนี้ ทางทีมงานร่วมด้วยช่วยกัน จ.สระบุรี จึงได้เชิญคุณปรีชา เพ็งบุญ เกษตรกรผู้ทำไร่ผสมผสาน จากชุมชนบ้านช่องแค จ.ลพบุรี ให้สัมภาษณ์ผ่านทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน FM 107.75 MHz. ช่วงรายการ Happy Farmer *1677 ร่วมด้วยช่วยเกษตรกร โดยแนะนำสูตร การทำปุ๋ยซุปเปอร์ฮอร์โมนบำรุงพืช ใช้บำรุงพืช ให้มีความแข็งแรงดี สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ไม่ยากนัก ซึ่งมีสูตรและวิธีการทำดังนี้
2015-11-24
2,097
ปุ๋ยน้ำผลไม้ผสมปลาร้าเพิ่มปริมาณผลผลิต เร่งสร้างตาดอก เสริมรสหวาน
ในปัจจุบันเกษตรกรนิยมหันมาใช้ปุ๋ยเคมีเพราะสะดวกและหาซื้อได้ง่ายพืชก็เจริญเติบโตเร็วในระยะหนึ่ง และ ปุ๋ยมีราคาแพงทำลายสุขภาพของดินให้เสื่อมโทรมเร็ว ดังนั้นหากเกษตรกรจะลดต้นทุนการผลิตโดยการทำปุ๋ยน้ำฮอร์โมนจากธรรมชาติจะทำให้คุณค่าทางอาหาร และปรับสภาพดินให้ดีขึ้นอีกด้วย ซึ่งกลุ่ม มีนายจรูญ มาแก้ว เป็นประธานกรรมการศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านในไร่ ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราชได้หันมาทำปุ๋ยน้ำฮอร์โมน คือ ฮอร์โมนที่ได้จากธรรมชาติชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์ในการปรับปรุงดิน สามารถผลิตได้ง่ายโดยการนำเศษผลไม้ที่เหลือรับประทานกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก มีวิธีและขั้นตอนการทำดังต่อไปนี้
2015-11-24
7,093
ปุ๋ยจุลินทรีย์บำรุงดิน บำรุงไม้ผลและบำรุงพืชผัก สูตรลดต้นทุน
ปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่หันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตสินค้าการเกษตรที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมถึงการเพิ่มรายได้และลดต้นทุนในขั้นตอนการผลิตสินค้ามากขึ้น เกษตรกรหลายรายศึกษาค้นคว้าและทดลองวิธีการนำสิ่งที่มีในชุมชน เช่นสมุนไพร พืชผัก หรืออื่นๆ มาใช้ในการทำจุลินทรีย์หรือสารชีวภาพเพื่อบำรุงพืชผักสินค้าการเกษตรของตนเองให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามที่ตลาดต้องการ
2015-11-24
7,228
ปุ๋ยหมักกระตุ้นการเจริญเติบโตทางใบของพืช
นายสมพงษ์ ไขทะเล เกษตรกรไร่นาสวนผสม ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ที่ประสบความสำเร็จในการทำน้ำหมักบำรุงใบพืชแบบลดต้นทุน ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดนครราชสีมา ช่วงรายการร่วมด้วยช่วยเกษตรกร เรื่องการทำน้ำหมักบำรุงใบพืชแบบลดต้นทุน แก่พี่น้องเกษตรกรเพื่อลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ย และให้ได้ผลผลิตดี
2015-11-24
1,878
ปุ๋ยน้ำหมักจากผลไม้
ทีมงานรายการ Farmer in fo สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันพิษณุโลก FM 92.50 Mhz สัมภาษณ์ คุณกรกมล ถาวรกุลชัย บ้านเลขที่ 70 ม.5 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก เกษตรกรผู้ปลูกลำไยพันธุ์อีดอ ส่งออกไปขายประเทศจีน ผ่านทางรายการ Farmer in fo *1677 ร่วมด้วยช่วยเกษตรกร ว่าลำไยเป็นผลไม้ที่สำคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง ทั้งนี้เพราะสามารถเจริญเติบโตได้ดี ปลูกได้ทุกฤดูกาล ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปลูกลำไย คือช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม คุณกรกมล ถาวรกุลชัย จึงได้แนะนำสูตรน้ำหมักชีวภาพจากผลไม้บำรุงไม้ผลและพืชผัก ซึ่งสามารถใช้ได้กับลำไย และพืชผลชนิดอื่นรวมทั้งผักสวนครัวอีกด้วย
2015-11-24
2,211
ปุ๋ยหมักเสริมความแข็งแรงให้พืชผักและไม้ผลช่วงติดผล
แมกนีเซียมเป็นธาตุอาหารรองที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช เป็นธาตุอาหารที่พืช ต้องการในทุกระยะถ้าขาดพืชจะเจริญเติบโตไม่ดี ต้นแคระแกร็น ออกดอกและติดผลน้อย เพียงใช้ คุณคุณนพดล น้อยใหม่ เกษตรกรผู้ทำการเกษตรแบบชีวภาพ อยู่ที่อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้ให้สัมภาษณ์กับทางศูนย์บริการทางด่วนข้อมูลการเกษตร*1599 ร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดพิษณุโลก ได้แนะนำวิธีการทำน้ำหมักแมกนีเซียมบำรุงพืชผัก และไม้ผล เพื่อเผยแพร่ไปยังเกษตรกรที่สนใจด้วย
2015-11-24
2,122
การทำปุ๋ยหลุมแบบไม่ต้องกลับกอง
นายบุญแทน เหลาสุพะ ปราชญ์เกษตรกร บ้านห้วยม่วง ตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการทางด่วนข้อมูลการเกษตร *1677 ในช่วงร่วมด้วยช่วยเกษตรกร เวลา 14.30น. วันที่ 4 กันยายน 2555 ผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดขอนแก่น FM 97.50 MHz. ถึงความรู้ที่ได้นำมาใช้บนแปลงเกษตรของตน เพื่อเป็นการลดต้นทุนไม่หันไปใช้สารเคมี นายบุญแทนได้ทำปุ๋ยหลุมขึ้นมาใช้เองถือว่าใช้ได้ผลดีเยี่ยม สามารถใช้ได้ทั้งนาข้าวช่วยให้ต้นพืช หากใส่เป็นปุ๋ยรองพื้นก็จะช่วยให้พืชมีความเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี ซึ่งสูตรนี้น่าสนใจตรงนี่เกษตรกรไม่จำเป็นต้องกลับกองปุ๋ย ซึ่งมีวิธีการดังนี้
2015-11-24
4,086
ปุ๋ยหมักปัสสาวะบำรุงพืชผักให้งอกงาม
ในช่วงปลายฝน ต้นหนาวนี้ เกษตรกรควรเริ่มปลูกผักไว้ทานเองบ้าง หรือไว้จำหน่ายเพื่อให้ทันช่วงเทศกาลตรุษจีนจะได้จำหน่ายผักได้ในราคาดี และผักที่แนะนำให้เกษตรกรปลูกช่วงอากาศแบบนี้ก็คือ ผักคะน้า ผักบุ้ง ผักกวางตุ้ง เป็นต้น จากการสัมภาษณ์ นายสมบูรณ์ ศรีสุบัติ (ลุงนิล)เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2551 จังหวัดชุมพรโดยคุณอรวรรณ รักษาผล ในรายการ Farmer Info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ช่วงคลินิกเกษตร เวลา 14.30 น. วันอังคาร ที่ 16 ตุลาคม 2555 ในหัวข้อเรื่อง การทำน้ำหมักบำรุงผักด้วยปัสสาวะ ว่ามีขั้นตอนวิธีการทำ และมีประโยชน์อย่างไรบ้าง
2015-11-24
4,381
ปุ๋ยหมักปลาดุก บำรุงพืช
น้ำหมักชีวภาพ หรือ ปุ๋ยน้ำจุลินทรีย์ เป็นสารละลายเข้มข้นที่ได้จากการหมักเศษพืชหรือสัตว์กับสารที่ให้ความหวาน จนถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ ซึ่งเมื่อผ่านกระบวนการแล้วจะได้สารละลายเข้มข้นสีน้ำตาล ประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ และสารอินทรีย์หลายชนิด น้ำหมักชีวภาพ มีธาตุอาหารสำคัญ ทั้งไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปแตสเซียม แคลเซียม กำมะถัน ฯลฯ จึงสามารถนำไปเป็นปุ๋ย เร่งอัตราการเจริญเติบโตของพืช เพิ่มคุณภาพของผลผลิตให้ดีขึ้น และยังสามารถใช้ไล่แมลงศัตรูพืชได้ด้วย
2015-11-24
3,267
ปุ๋ยหมักจากเปลือกเมล็ดกาแฟแห้ง
ในปัจจุบันเกษตรกรหันมาทำปุ๋ยหมักจากวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น มาเป็นส่วนผสมในการทำปุ๋ยหมักสูตรต่างๆ มากขึ้น และในช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ของทุกปี กาแฟจะเริ่มออกผลผลิตสู่ท้องตลาด นอกจากการปลูกเพื่อจำหน่ายแล้ว ยังสามารถนำเปลือกกาแฟแห้งที่ผ่านกระบวนการสีแล้วตามโรงสีกาแฟมาทำปุ๋ยหมักบำรุงพืช ผัก ผลไม้ได้เป็นอย่างดี จากการสัมภาษณ์ นายเสนอ ศรีคง เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟและผลิตกาแฟสดจำหน่ายซึ่งเป็นที่รู้จักใน แบรนด์ ที่ชื่อว่า กาแฟสดลุงเหนอ ซึ่งรสชาติเป็นที่ยอมรับของชาวจังหวัดชุมพร และทั่วทุกภูมิภาค โดยคุณอรวรรณ รักษาผล ทางโทรศัพท์ วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.30 น. ในหัวข้อเรื่อง การทำปุ๋ยหมักจากเปลือกกาแฟที่สีแล้วว่ามีวัตถุดิบและขั้นตอนวิธีการทำอย่างไรบ้าง
2015-11-24
6,565
ราคาน้ำมัน
วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
22.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.76 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-30°C
เชียงใหม่
23-26°C
นครราชสีมา
24-30°C
ชลบุรี
27-29°C
นครศรีธรรมราช
25-29°C
ภูเก็ต
27-29°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 3 ส.ค. พ.ศ.2563
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
38.60
0.28
บจก.ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น
จ.สงขลา
40.00
0.00
ตลาดกลางยางพาราสงขลา
จ.สงขลา
41.70
0.20
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×