ข้อมูลเกษตร
เปิดตาดอกไม้ผลด้วยน้ำหมักกระดูกสัตว์
จากการพูดคุยในรายการ Famer Info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร *1599 ช่วงเวลา 13.00 น.นายคำสิงห์ มาลาหอม ประธานศูนย์เรียนรู้พออยู่ พอกิน พอเพียง บ้านน้ำเที่ยง ตำบลหนองกุงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ปราชญ์ชาวบ้านที่มีองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตย์ และการทำเกษตรแบพอเพียง ได้ถ่ายทอดความรู้สู่เกษตร ในเรื่องของสูตรเปิดตาดอกไม้ผลด้วยน้ำหมักกระดูกสัตว์ช่วยประหยัดต้นทุนซึ่งมีขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้
2015-11-25
2,811
เพิ่มผลผลิตพืชผัก ด้วยน้ำหมักหนังวัว
ในปัจจุบันเกษตรกร ไม่ค่อยเห็นความสำคัญสิ่งที่อยู่รอบตัว ว่าจะนำมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้อย่างไร เช่น การทำปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพหรือ การทำน้ำหมักใช้เอง จากชิ้นส่วนของสัตว์ คือ น้ำหมักจากหนังวัว โดยคนในชุมชนหันมาใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนเป็นหลัก เมื่อจะผลิตน้ำหมักต้องคำนึงว่า วัตถุดิบที่นำมาใช้หมักต้องเป็นวัตถุดิบ ที่เหลือใช้ จากนั้นเราก็คิดค้นวิธีว่า วัตถุดิบที่เหลือนั้นสามารถนำมาทำน้ำหมัก หรือ ปุ๋ยหมัก สูตรใดได้บ้าง
2015-11-25
2,536
สูตรปุ๋ยเพิ่มความหวาน เพิ่มน้ำหนัก เร่งการติดผล
จากการลงพื้นที่พบเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเลย เราได้พบกับปราชย์แห่งเมืองผีตาโขน บ้านน้ำพุ อ.ด่านซ้าย จ.เลย ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าแห่งสารอินทรีย์ เป็นอีกผู้หนึ่งที่ประสบความสำเร็จเมื่อหันมาทำการเกษตรตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ซึ่งนายเอกวิทย์ ได้แนะนำเคล็ดลับว่า “ ส่วนผสมในการหมักหากต้องการนำไปฉีดพ่นไม้ผลชนิดใดให้เอาผลสุกชนิดนั้นหมักลงไปด้วย หากต้องการเร่งการออกดอกติดผลหรือเร่งการเจริญเติบโตของผลให้หมักโดยใช้ผลไม้สุก แต่หากต้องการเร่งการเจริญเติบโตให้ใช้ผักดิบ เช่น ผักบุ้ง หน่อกล้วย หน่อไม้ ยอดผักชนิดต่างๆ ”
2015-11-25
5,603
ปุ๋ยหมักขี้ไก่เร่งการออกดอก
ในปัจจุบันเกษตรหันมาใช้ปุ๋ยเคมีเยอะมากขึ้น เพราะให้ผลเร็วแต่เกษตรกรคงยังไม่ทราบว่าสารเคมีและสารพิษ จะตกค้าง ในดินและผลผลิต และยังทำลายหน้าดิน ดังนั้นคุณลุงจรวย มาแก้วซึ่งเป็นประธานกลุ่มศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านในไร่ ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงคิดค้น สูตรน้ำหมักมาเป็นปุ๋ย สูตร 3:1:10 มีวิธีการทำดังนี้
2015-11-25
4,979
ปุ๋ยหมักแมลงนูนหลวง เร่งการเจริญเติบโตของพืช
แมลงนูนหลวงเป็นศัตรูของพืชที่เกษตรกรหลายๆท่านเคยประสบมาแล้วทั้งกัดกินต้นข้าว ต้นมันสำปะหลัง ต้นปาล์มน้ำมัน และพืชอีกหลายๆชนิด ลุงบุญส่ง ชุนฬหวานิช เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด จ.เพชรบุรีก็เจอปัญหานี้เช่นกันก็เลยนำแมลงนูนหลวงที่จับมาได้มาทำฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตของต้นข้าว ซึ่งลุงบุญส่งบอกว่าฮอร์โมนตัวนี้ใช้ได้ดีมากๆ เทียบเท่ากับฮอร์โมนที่ซื้อตามท้องตลาดเลยทีเดียว
2015-11-25
3,167
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ หมายถึง ปุ๋ยอินทรีย์ในรูปของเหลวที่ได้มาจากการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้จากพืชหรือสัตว์ ลักษณะสดหรือ อวบน้ำ โดยกิจกรรมของจุลินทรีย์ ในสภาพที่ไม่มีออกซิเจนเป็นส่วนใหญ่ ได้เป็นของเหลวออกมาจากพืชหรือสัตว์ ประกอบด้วยกรดอินทรีย์และฮอร์โมนหรือสารเสริมการเจริญเติบโตหลายชนิด
2015-11-25
2,595
ปุ๋ยคอกหมักปลอดเชื้อ
คุณเทือง บุราเกษ เป็นผู้นำในการคิดริเริ่มปลูกข่าแดงในหมู่บ้านห้วยน้ำเที่ยง โดยได้รับการส่งเสริมจากเกษตรอำเภอในพื้นที่ เริ่มปลูกตั้งแต่ปี 2536 โดยทำควบคู่ไปกับการทำไร่นาสวนผสม แต่เนื่องจากขาดแรงงาน และประกอบกับอายุมากแล้วจึงได้เลิกทำไร่นาสวนผสม และหันมาปลูกข่าแดงอย่างจริงจังในปี 2538 ปัจจุบันมีเนื้อที่ในการปลูกข่าแดง 1 ไร่ สามารถขุดข่าจำหน่ายได้สัปดาห์ละ 2,000 หน่อ ถือเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี แต่ปัจจัยหลักอีกอย่างที่จะให้ผลผลิตทางการเกษตรออกมาคุณภาพดีต้องอาศัยปุ๋ยช่วยบำรุง ในการนี้คุณเทืองเลือกที่จะใช้ปุ๋ยคอก เพราะประหยัดและปลอดภัย อีกทั้ง ปุ๋ยคอกถือเป็นวัตถุดิบจำเป็นในการปลูกพืช แต่ปุ๋ยคอกส่วนใหญ่ที่เกษตรกรจะซื้อมาหรือได้จากการเลี้ยงสัตว์นั้น จะมีเชื้อโรคปนเปื้อนมา เมื่อเกษตรกรนำมาใช้ปรับปรุงดิน หรือมาใส่เพื่อบำรุงพืช จะเกิดผลเสียต่อพืช ทำให้เกิดโรค ต่างๆตามมา เช่น โรคที่เกิดจากเชื้อรา โรคยอดด่าง ใบด่าง และเกิดแมลงสัตรุต่างๆอีกมากมายตามมา ดังนั้นก่อนที่เราจะนำปุ๋ยคอกมาใช้ เราควรทำการฆ่าเชื้อโรคก่อนดังนี้
2015-11-25
4,342
ปุ๋ยคอกปั้นเม็ด...สลายตัวช้า
วัตถุประสงค์ในการปั้นเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ นั้นเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา สะดวกต่อการใช้งาน และ ช่วยทำให้แร่ธาตุที่เป็นอาหารพืชสบายตัวได้ช้าด้วย โดยการทำปุ๋ยเม็ดนั้นจะต้องมีอุปกรณ์และเครื่องจักรกลเพิ่มเติม จึงไม่ ่สามารถทำในระดับครัวเรือนได้เพราะลงทุนสูงโดยไม่จำเป็น ดังนั้นจึงมีการรวมกลุ่มกันเพื่อการลงทุนในการซื้อเครื่องจักรกลที่ใช้ในการปั้นเม็ด พร้อมทั้งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตปุ๋ยปั้นเม็ด ซึ่งในที่นี้ก็ค่อนข้างที่จะใช้ต้นทุนอยู่มากเช่นกัน แต่สำหรับคุณพยุง โพธิ์จันทร์ เกษตรกรที่ได้รับแต่งตั้งเป็นหมอดินอาสา และใช้พื้นที่ของตนเป็นจุดเรียนรู้ หรือศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับ อำเภอ จึงได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ อย่างเช่น กรมพัฒนาที่ดิน ฯล ทำให้คุณพยุง มีกำลังในการผลิต ปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด เพื่อจำหน่ายให้แก่เพื่อนเกษตรกรด้วยกันในราคาที่ย่อมเยา แต่เกษตรกรได้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพและสามารถนำไปเพิ่มผลผลิตให้แก่พืชผลทางการเกษตร ทำให้สามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลกำไรมากยิ่งขึ้น
2015-11-25
3,011
ปุ๋ยหมักเปลือกเงาะใช้ฟื้นต้นหลังเก็บเกี่ยวไม้ผล
\"เงาะ\" เป็นผลไม้เศรษฐกิจที่มีปริมาณมากในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเฉพาะจันทบุรี ซึ่งเมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตจะทำให้มีปริมาณของขยะที่เหลือจากการรับประทานเงาะจำนวนมาก สิ่งนั้นก็คือเปลือกเงาะนั่นเอง ดังนั้นคุณศิวพร เอี่ยมจิตกุศล เกษตรกรหมู่ที่ 8 ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี จึงได้เล็งเห็นมุมมองที่แตกต่าง จึงได้เริ่มนำเอาเปลือกเงาะมาทำการผลิตปุ๋ยแทนการทิ้งโดยไม่เกิดประโยชน์ มาใช้บำรุงต้นไม้ผลหลังการเก็บเกี่ยว ปรากฏว่าได้ผลดี จึงได้แนะนำปุ๋ยหมักเปลือกเงาะบำรุงต้นไม้ผลหลังการเก็บเกี่ยวไว้ เพื่อให้เกษตรกรที่มีวัตถุดิบเยอะแต่ขาดความเข้าใจในการทำได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
2015-11-25
4,407
สูตรปุ๋ยหมักน้ำเร่งการแตกใบอ่อนของพืช
เนื่องจากการทำเกษตรของคุณสมเดช สง่าแสง นั้นจะเน้นในเกษตรอินทรีย์ จึงได้มีการคิดค้นสูตรน้ำหมักต่างๆ ที่ช่วยในการบำรุงพืชผัก และนี่ก็ถือว่าเป็นอีกสูตรหนึ่งที่ใช้แล้วประสบความสำเร็จ จึงได้แนะนำให้ผู้ที่สนใจทดลองนำไปใช้ โดยมีวิธีการและรายละเอียดดังนี้
2015-11-25
7,570
ปุ๋ยกระตุ้นและเสริมการเจริญของปลายราก
ในยุคปัจจุบันกระแสการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพหรือน้ำหมักชีวภาพนั้นกำลังเป็นที่นิยมกันทั่วทุกภาค ทุกพื้นที่ เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่นั้นได้เล็งเห็นถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ของการทำเกษตรแบบอินทรีย์กันมากขึ้น และที่สำคัญก็คือ ประหยัด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
2015-11-25
1,579
น้ำหมักถั่วเหลือง บำรุงต้น ดอกและผล
นางสำลี นันท์ขุนทด เกษตรกรไร่นาสวนผสม ตำบลสีมุม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ที่ประสบความสำเร็จในการทำ น้ำหมักถั่วเหลือง บำรุงต้น ดอกและผลแบบลดต้นทุน ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดนครราชสีมา ช่วงรายการร่วมด้วยช่วยเกษตรกร ในวันที่ 2 สิงหาคม 2555 เวลา 14.45 น. เรื่องการทำน้ำหมักถั่วเหลือง บำรุงต้น ดอกและผลแบบลดต้นทุน แก่พี่น้องเกษตรกรเพื่อลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ย และให้ได้ผลผลิตดี
2015-11-25
4,488
ราคาน้ำมัน
วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
22.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
22.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
20.84 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
18.34 บาท
ดีเซล
23.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
28.26 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
20-28°C
เชียงใหม่
17-26°C
นครราชสีมา
16-25°C
ชลบุรี
20-27°C
นครศรีธรรมราช
23-28°C
ภูเก็ต
25-28°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 4 ธ.ค. พ.ศ.2563
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
55.60
0.85
บจก.ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น
จ.สงขลา
56.00
1.00
ตลาดกลางยางพาราสงขลา
จ.สงขลา
57.00
0.50
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×