พืชผัก
(526 เรื่อง)
ปัจจุบันทั่วโลกกำลังประสบวิกฤตการณ์ถึง 2 ด้านคือ การขาดแคลนพลังงาน และปัญหาโลกร้อนจากภาวะเรือนกระจก นับเป็นภาวะคุกคามสมดุลของระบบต่างๆ ในโลกที่กำลังส่งผลต่อความอยู่รอดของมนุษยชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของศตวรรษนี้ที่ทุกประเทศทั่วโลกต้องร่วมกันแก้ไข ที่ผ่านมาการนำพืชอาหารมาใช้เป็นพืชพลังงานทดแทน เช่น มันสำปะหลัง และอ้อย เพื่อผลิตเอทานอล หรือปาล์มน้ำมันและถั่วเหลืองเพื่อผลิตไบโอดีเซล ได้ก่อให้เกิดปัญหาด้านความมั่นคงทางอาหาร และเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจึงมีการแสวงหาแหล่งวัตถุดิบทดแทนอื่น โดยแหล่งของชีวมวลที่ได้รับความสนใจอย่างสูงทั่วโลกในขณะนี้ คือ ชีวมวลจากสาหร่าย (Algal biomass) โดยเฉพาะสาหร่ายขนาดเล็ก ที่โดยทั่วไปเรียกว่า "ตะไคร่น้ำ" นั่นเอง
18 กรกฎาคม 2556
6,497
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
26.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
26.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
23.64 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.64 บาท
ดีเซล
27.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.66 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
25-33°C
เชียงใหม่
17-31°C
นครราชสีมา
21-36°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
25-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×