พืชเศรษฐกิจ
(524 เรื่อง)
สถานการณ์การผลิต การตลาดและการใช้น้ำมันปาล์มของโลก(2540-2545) : ประเทศผู้ผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่ คือ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 82.56 ของการผลิตทั้งหมด (ตารางที่ 3) ซึ่งเมื่อพิจารณาอัตราการเพิ่มของการผลิตน้ำมันปาล์มในโลกในช่วงระยะเวลาปี 2540-2545 จะพบว่ามีอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.06 ต่อปี ประเทศนำเข้ารายใหญ่ คือ อินเดีย ประชาคมยุโรป จีน และปากีสถาน ซึ่งนำเข้าน้ำมันปาล์มรวมร้อยละ 55.22 ของการค้าน้ำมันปาล์มของโลกในปี 2545 (ตารางที่ 4) และปริมาณการนำเข้ามีอัตราการเพิ่มร้อยละ 9.09 ต่อปี ชี้ให้เห็นว่าโลกมีอัตราความต้องการน้ำมันปาล์มมากขึ้นกว่าปริมาณการผลิต ดังนั้น จึงควรเร่งรัดการผลิตน้ำมันปาล์มและ/หรือ เพิ่มปริมาณผลผลิตต่อพื้นที่ให้ได้เพื่อรอบรับกับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต
7 กุมภาพันธ์ 2554
การขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510-2546 คาดว่ามีพื้นที่ประมาณ 2,100,000 ไร่ พื้นที่การเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันจำแนกตามอายุต้นปาล์ม (ตารางที่ 6) พบว่า ต้นปาล์มน้ำมันที่มีอายุมากกว่า 18 ปี มีประมาณ 350,000 ไร่ หรือร้อยละ 15 ของพื้นที่ปลูกปาล์มทั้งประเทศที่จะต้องปลูกแทน โดยการเร่งการปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีทดแทนปาล์มน้ำมันที่มีอายุมาก รวมทั้งพันธุ์ที่ไม่มีคุณภาพ ประมาณ 400,000 ไร่ จะมีพื้นที่รวม 750,000 ไร่ เมื่อการดำเนินการเสร็จสิ้น คาดว่าประเทศไทยจะมีผลผลิตทะลายสด 3,000 กิโลกรัมต่อไร่ และมีค่าการสกัดน้ำมันได้ 19% ซึ่งจะเป็นการเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนการผลิตลง รวมทั้งเกษตรกรจะได้ราคาทะลายปาล์มสดที่เป็นธรรมมากขึ้น
7 กุมภาพันธ์ 2554
9 กุมภาพันธ์ 2554
ยุคเริ่มต้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 – 2530 : ตามประวัติศาสตร์ได้นำปาล์มน้ำมันมาปลูกในประเทศไทย เมื่อประมาณ 70 ปีผ่านมาและมีการส่งเสริมปลูกเป็นการค้ามาอย่างต่อเนื่อง แต่การจัดหาเชื้อพันธุ์ปาล์มน้ำมัน (genetic seeds) เป็นไปได้ยาก เนื่องจากในปี พ.ศ. 2526 มาเลเซีย และอินโดนีเซีย มีนโยบายห้ามส่งออกพันธุ์ปาล์มน้ำมัน มีเพียงประเทศแซร์ ปาปัวนิวกีนีและไอเวอรีโคสต์เท่านั้น ที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ออกจำหน่ายแต่ไม่เป็นที่รู้จักมากนัก ส่วนเมล็ดพันธุ์เข้าจากแหล่งพันธุ์ที่เชื่อถือไม่ได้ในมาเลเซียหรือบางส่วนนำพันธุ์ (ต้นกล้า) จากใต้ต้นมาปลูก ศูนย์วิจัยพืชสวนสุราษฎร์ธานี จึงได้เริ่มดำเนินงานวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์ ดังนี้
1 สิงหาคม 2554
ราคาน้ำมัน
วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
36.26 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
28.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
29.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
26.24 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.84 บาท
ดีเซล
28.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.59 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
23-28°C
นครราชสีมา
25-29°C
ชลบุรี
27-30°C
นครศรีธรรมราช
25-32°C
ภูเก็ต
27-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×