พืชเศรษฐกิจ
(522 เรื่อง)
ปาล์มน้ำมันให้ผลผลิตดี ด้วยปุ๋ยหมักหัวเชื้อจุลินทรีย์สูตรเพิ่มผลผลิต
จากการสัมภาษณ์ นายกฤษณพงศ์ หนาสมัย นักวิชาการปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สัมภาษณ์โดยนางสาวศุภิดา คันธมาลย์ชาติ ในรายการ Happy Famer *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 14.30 - 15.00 น. สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดชุมพร ออกอากาศทางคลื่นความถี่ 101.0 เมกกะเฮิร์ต นายกฤษณพงศ์ กล่าวว่า สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันที่มีผลผลิตลดลง มีคำแนะนำที่ทำให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตได้โดยใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ผลิตปุ๋ยชีวภาพใส่ต้นปาล์มน้ำมัน โดยมีขั้นตอน ดังนี้
24 พฤษภาคม 2555
2,902
การจัดการช่อปาล์มน้ำมันเพิ่มผลผลิต
ตามปกติปาล์มน้ำมันที่เกษตรกรปลูกโดยทั่วไปจะเริ่มออกดอกตัวผู้เมื่อปาล์มน้ำมันมีอายุประมาณ 12-15 หลังปลูก โดยที่เกษตรกรโดยส่วนมากมักจะปล่อยให้ปาล์มน้ำมันออกดอกไปตามธรรมชาติ แต่การที่เราไว้ช่อดอกปาล์มน้ำมันในปาล์มน้ำมันขนาดเล็กนั้นมีผลเสียก็คือจะทำให้ต้นปาล์มน้ำมันโตได้ไม่เต็มที่ซึ่งคุณจรูญ ประดับการ เกษตรกรทำสวนปาล์มน้ำมันมีวิธีการเร่งโตในปาล์มเล็กโดยวิธีการแทงช่อดอกปาล์มน้ำมันเล็ก ดังนี้
4 พฤษภาคม 2555
7,095
ปาล์มน้ำมันมีผลผลิตตลอดปี หากมีการจัดการที่เหมาะสม
จากการลงพื้นที่เพื่อเก็บเกี่ยวข้อมูล ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ทางด่วนข้อมูลการเกษตร จ.ชุมพร ทำให้ได้พบกับสวนปาล์มน้ำมันของลุงหีตหรือนายประดิษฐ์ สมศรี เกษตรกรผู้ทำการเพาะปลูกปาล์มน้้ำมัน อ.เมือง จ.ชุมพร ซึ่งมีรายรับที่มากกว่าเกษตรกรท่านอื่นที่ทำสวนปาล์มน้ำมันเช่นเดียวกัน โดยเคล็ดลับของรายรับที่มากขึ้นอยู่ที่การจัดการสวนปาล์มน้ำมันที่ดี ทำให้มีลผลิตดีๆ ออกมาให้เก็บเกี่ยวได้มากขึ้นกว่าเดิมเกือบเท่าตัว
22 เมษายน 2552
26,287
จัดการปาล์มน้ำมันอย่างมีชั้นเชิง ช่วยเพิ่มผลผลิตได้อีกเยอะ
ปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งของไทย มีหลายสายพันธุ์ที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมของไทย โดยเฉพาะร้อนชื้น เขตภาคใต้ของประเทศ ได้แก่ จังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร สตูลและตรัง ซึ่งมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากผลตอบแทนการปลูกปาล์มน้ำมันดีกว่าการปลูกพืชชนิดอื่น เช่น ยางพาราและการทำนาข้าว จึงเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรขยายพื้นที่ปลูกและเปลี่ยนพืชปลูกกันมาก ประกอบกับมีโครงการเปลี่ยนพื้นที่ปลูกปาล์มทั่วประเทศ เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดความต้องการ และจังหวัดเชียงรายก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ปลูกปาล์มใหม่ด้วย
17 มิถุนายน 2558
17,723
ปุ๋ยสูตร เร่งราก เพิ่มน้ำหนักหัวมันสำปะหลัง
คุณช่อ ทองสุข บ้านเลขที่ 195/1 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยสูตรน้ำหมักผลไม้ เร่งราก เร่งหัว น้ำหนักดี ใบเขียว ให้กับเจ้าหน้าที่ farmer info จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งสามารถใช้ได้กับมันสำปะหลัง ทำให้หัวมันสำปะหลังใหญ่ น้ำหนักดี ใบมันเขียว ข้าวจะทำให้ข้าวเขียว ออกรวงดี เม็ดเต่ง และสามารถใช้ได้กับพืชผักทุกชนิด
9 เมษายน 2558
4,658
ปุ๋ยหมักจากลำต้นมันสำปะหลัง
เกษตรกร อ.เวียงชัย อ.เวียงรุ้ง จ.เชียงราย ส่วนใหญ่จะนิยมปลูกมันสำปะหลังเป็นจำมาก ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าลำต้นมันสำปะหลังที่เหลือเป็นจำนวนมากแล้วทิ้งกันเกลื่อนปล่อยให้แห้งบ้างก็ทำการเผาทิ้งไปในลำดับต่อมา ซึ่งวิธีการนี้เราไม่สนับสนุนให้เกษตรกรทำเพราะไม่เกิดประโยชน์ ทั้งยังเป็นสาเหตุของภาวะโลกตามมาอีกด้วย
22 พฤษภาคม 2555
3,701
รู้จักเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
ในอดีตปัญหาเกี่ยวกับแมลงศัตรูที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตมันสำปะหลังมีค่อนข้างน้อย เนื่องจากมันสำปะหลังเป็นพืชที่ปลูกง่าย ทนทานและปรับตัวได้ดี แต่ปัจจุบันการระบาดของเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลังกลายเป็นปัญหาสำคัญและมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ มีรายงานการระบาดเมื่อต้นปี 2551 และขยายวงออกไปตามแหล่งปลูกมันสำปะหลังที่สำคัญ เช่น จังหวัดกำแพงเพชร ระยอง ชลบุรี สระแก้ว ปราจีนบุรีและนครราชสีมา สาเหตุสำคัญของการระบาดอย่างกว้างขวางคือ การใช้ท่อนพันธุ์ที่มีเพลี้ยแป้งไปปลูกโดยไม่มีการจัดการให้ท่อนพันธุ์สะอาดก่อน ทำให้ผลผลิตมันสำปะหลัง ในปี 2552 ที่คาดว่าจะมีถึง 27 ล้านตัน ลดลงเหลือประมาณ 19 ล้านตันเท่านั้น ซึ่งกระทบต่อธุรกิจมันสำปะหลังโดยตรง และกระทบการส่งออกและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
14 มิถุนายน 2555
3,008
ปัญหาการแพร่ระบาดของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
ในอดีตปัญหาเกี่ยวกับแมลงศัตรูที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตมันสำปะหลังมีค่อนข้างน้อย เนื่องจากมันสำปะหลังเป็นพืชที่ปลูกง่าย ทนทานและปรับตัวได้ดี แต่ปัจจุบันการระบาดของเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลังกลายเป็นปัญหาสำคัญและมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ มีรายงานการระบาดเมื่อต้นปี 2551 และขยายวงออกไปตามแหล่งปลูกมันสำปะหลังที่สำคัญ เช่น จังหวัดกำแพงเพชร ระยอง ชลบุรี สระแก้ว ปราจีนบุรีและนครราชสีมา สาเหตุสำคัญของการระบาดอย่างกว้างขวาง
26 ธันวาคม 2555
2,959
เปลี่ยนแป้งมันในครัวให้เป็นกาวข้นเหนียวได้ทันใจภายใน 5 นาที
แป้งมันสำปะหลังนอกจากจะนำไปประกอบอาหารได้ทั้งคาวหวานแล้ว ยังสามารถนำมาดัดแปลงเป็น กาวน้ำเหนียวหนืดไว้ใช้งานแทนกาวลาเท็กซ์ได้ไม่อยาก
19 กุมภาพันธ์ 2558
6,007
การควบคุมเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลังอย่างถูกต้อง
สามารถทำได้โดยวิธีเขตกรรม และวิธีกล ได้แก่ การไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง และตากดินอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพื่อลดประมาณเพลี้ยแป้งและศัตรูพืชอื่นๆ ที่อยู่ในดิน หลีกเลี่ยงการปลูกมันสำปะหลังที่อาจทำให้ต้นมันสำปะหลังงอกและระยะแรกของการเจริญเติบโตอยู่ในช่วงแล้งหรือฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน เนื่องจากเป็นสภาพแวดล้อมเหมาะกับการเจริญเติบโตของเพลี้ยแป้ง เมื่อตรวจพบเพลี้ยแป้งเริ่มเข้าทำลาย ให้ถอนต้น หรือตัดส่วนที่มีเพลี้ยแป้งนำไปเผาทำลาย และหากจำเป็นต้องปลูกใหม่ให้ใช้ท่อนพันธุ์ที่สะอาดปราศจากเพลี้ยแป้ง รวมทั้งการควบคุมโดยชีววิธี ทั้งแมลงห้ำและแมลงเบียน โดยกำหนดแนวทางการควบคุมตามพื้นที่ ที่พบการระบาด ดังนี้
14 มิถุนายน 2555
3,410
ราคาน้ำมัน
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
36.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
28.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
29.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
26.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.14 บาท
ดีเซล
28.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-30°C
เชียงใหม่
23-29°C
นครราชสีมา
25-33°C
ชลบุรี
26-29°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
25-26°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×