ไม้ประดับ
(194 เรื่อง)
สูตรปุ๋ยเพิ่มผลผลิตมะพร้าว
มะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าพืชชนิดอื่น และมะพร้าวก็มีความต้องการธาตุอาหารด้วยเช่นกัน แต่ส่วนใหญ่เกษตรกรมักจะไม่ค่อยใส่ปุ๋ยมะพร้าว เพราะถือว่าถึงอย่างไรก็จะมีผลผลิตให้เก็บเกี่ยวตลอดทั้งปี ถ้ามีประมาณน้ำฝนอย่างเพียงพอและไม่แล้งนานจนเกินไป แต่ความเป็นจริงแล้วธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินตามธรรมชาติจะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆ ตามกาลเวลา แต่ถ้าเกษตรกรได้มีการใส่ปุ๋ยตามที่มะพร้าวต้องการ และมีการให้น้ำในช่วงหน้าแล้งจะทำให้มะพร้าวมีผลโต ผลผลิตเพิ่มขึ้น เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น
25 เมษายน 2555
10,964
หนอนหัวดำมะพร้าวศัตรูพืชใหม่ของสวนมะพร้าว
หนอนหัวดำมะพร้าวเป็นแมลงศัตรูพืชใหม่ที่พบระบาดทำลายมะพร้าวใน 3 หมู่บ้าน ที่ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แมลงชนิดนี้ไม่เคยพบรายงานการระบาดในประเทศไทยมาก่อน จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า หนอนหัวดำมะพร้าวเป็นแมลงศัตรูที่สาคัญของมะพร้าวในประเทศอินเดียและศรีลังกา และยังพบรายงานถึงหนอนชนิดนี้ใน อินโดนีเซีย เมียรมาร์ บังคลำเทศ และปากีสถาน
26 เมษายน 2555
3,263
วิธีแก้ไขชวนชมที่เป็นโรครากเน่าให้ฟื้นคืนฟอร์มที่สวยงาม
ชวนชมเป็นไม้ที่ปลูกเลี้ยงง่าย ทนทานต่อสภาพแห้งแล้งได้ดี สมฉายา กุหลาบทะเลทราย” ที่ให้ความงดงามชื่นใจได้ แม้อยู่ท่ามกลางสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้ง เนื่องจากเป็นไม้ชอบแล้งหรือทนแล้งนี่เอง ชวนชมจึงมีจุดอ่อนมากในหน้าฝนหรือในสภาพอากาศที่ชื้นแฉะ ซึ่งผู้ปลูกเลี้ยงมักพบว่ามีปัญหาเรื่องโรครากเน่า ซึ่งเป็นโรคที่สำคัญของชวนชม เนื่องจากถ้าเป็นแล้วแก้ไขไม่ทันก็มีแต่จะทำให้ต้นชวนชมที่เฝ้าประคบประหงมมานั้นตายลูกเดียว
16 ธันวาคม 2556
15,419
ฮอร์โมนพืชเร่งการออกดอกของกล้วยไม้
จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเกษตร ผ่านทางรายการ Happy Farmer Info กับคุณกฤติเดช ศรีเนตรภัทธ์ ประธานศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านศรีเนตรพัฒนา ทำให้ได้รับการถ่ายทอดความรู้ซึ่งจัดเป็นภูมิปัญญาทางการเกษตร ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ได้จากการคิดค้นและทดลองจนประสบผลสำเร็จตามที่คาดหวัง ซึ่งเป็นการผลิตฮอร์โมนกระตุ้นการออกดอกในกล้วยไม้ ทำให้ต้นสมบูรณ์แข็งแรงมีการออกดอกตามฤดูกาล และมีคุณสมบัติไม่ด้อยไปกว่าการใช้สารเคมี ซึ่งมีรายละเอียด และวิธีการทำ ดังนี้
20 เมษายน 2555
2,454
การป้องกันแมลงดำหนามมะพร้าวสายพันธุ์ใหม่(Coconut hispine beetle)
แมลงดำหนามมะพร้าวเป็นแมลงศัตรูมะพร้าวที่สำคัญชนิดหนึ่ง แม้ว่าในประเทศไทยจะเคยพบมาก่อนแต่เป็นคนละชนิดกับที่กำลังระบาดอย่างรุนแรงในปัจจุบัน แมลงดำหนามที่เคยพบมาก่อน มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Plesispa reichei Chapuis หรือ P. sispinae ซึ่งเข้าทำลายหรืออาศัยอยู่ในใบอ่อนของมะพร้าวอยู่เป็นประจำ แต่ไม่เคยมีการระบาดมาก่อน
24 เมษายน 2555
2,442
มะพร้าวพันธุ์ลูกผสม เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันมะพร้าว
แม้ว่ามะพร้าวพื้นเมืองที่เกษตรกรปลูกกันมาแต่ดั้งเดิม จะมีลักษณะดีหลายอย่าง เช่น มีขนาดผลค่อนข้างโต และทนทานต่อสภาพอากาศแล้งได้ดี แต่ในวงการอุตสาหกรรมมะพร้าวในปัจจุบันได้พัฒนาทางด้านคุณภาพมะพร้าวมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมาณเปอร์เซ็นต์นํ้ามัน ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร กรมวิชาการเกษตรมีหน้าที่รับผิดชอบด้านวิจัยและพัฒนามะพร้าวได้ผลิตมะพร้าวพันธุ์ลูกผสม ซึ่งได้ผ่านการรับรองพันธุ์ออกมาแล้ว 2 พันธุ์ ดังนี้
24 เมษายน 2555
1,462
การคัดเลือกมะพร้าวเพื่อใช้ทำพันธุ์
เพื่อให้ได้ต้นมะพร้าวที่มีลักษณะดีตามที่ต้องการ จำเป็นจะต้องคัดเลือกต้นที่จะนำไปเพาะ และเมื่อเพาะงอกเป็นหน่อแล้ว ก็จะต้องคัดเลือกหน่อพันธุ์ด้วย โดยมีขั้นตอนการคัดเลือกดังนี้
24 เมษายน 2555
4,164
การทำมะพร้าวแกงให้เป็นมะพร้าวกะทิ
มะพร้าวกะทิ เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคจึงทำให้มีราคาแพง ทำให้เกษตรกรในพื้นที่มีการปลูกมะพร้าวกะทิกันอย่างแพร่หลาย ช่วยทำให้เศรษฐกิจของเกษตรกรดีขึ้น คุณมานิตย์ แย้มประยูร ปราชญ์เกษตรกรชาวจังพระนครศรีอยุธยา ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการร่วมด้วยช่วยเกษตร ทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจ.ชัยนาท FM 105.50 MHZ เมื่อวันที่ 15 ส.ค.2555 ช่วงเวลา 14 .15 น. เกี่ยวกับการทำมะพร้าวกะทิในมะพร้าวสายพันธุ์ทั่วๆไปเป็นการมะพร้าวกะทิที่แตกต่างและโดดเด่นกว่าเกษตรรายอื่นๆซึ่งมีรายละเอียดเทคการทำดังนี้
23 มกราคม 2556
2,002
การโค่นล้มไม้กฤษณา
ไม้กฤษณาเป็นไม้ที่พบมากในจังหวัดตราด บริเวณป่าเขาที่มีความชื้นโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอบ่อไร่ ที่มีพื้นที่ติดกับแนวชายเขา ทำให้พบไม้กฤษณาในธรรมชาติเป็นจำนวนมาก และมีการนำกล้าไม้กฤษณาจากป่ามาเพาะโดยชาวบ้านที่มีอาชีพหาของป่า จนกระทั่งมีการทดลองปลูกในพื้นที่ประมาณ 8 ไร่ พบว่าไม้กฤษณาเมื่อมีอายุได้ประมาณ 5-10 ปี มีโอกาสโค่นล้มได้ง่ายส่วนหนึ่งเกิดจากขั้นตอนในการเลือกกล้าพันธุ์สำหรับนำมาเพาะปลูกลงแปลงที่มีขนาดใหญ่ คือ มีอายุมากกว่า 1 ปี ระบบรากของกล้าไม้กฤษณาจะคดงอ เมื่อนำไปปลูกจะโค่นล้มได้เมื่อมีลมแรงๆ ส่วนหนึ่งอาจตายหรือได้รับความเสียหาย ผลผลิตที่ได้ลดลง เกษตรผู้ปลูกไม้กฤษณาจึงลงทุนซื้อไม้ค้ำยันซึ่งก็สามารถแก้ไขได้ในระดับหนึ่ง
4 ตุลาคม 2555
2,035
เทคนิคการให้น้ำไม้กระถางแบบไม่ต้องรดน้ำทุกวัน
การให้น้ำแบบไส้เทียน เป็นระบบการให้น้ำในตัวเอง ระบบนี้ใช้หลักการของการแพร่ของน้ำจากแหล่งน้ำด้านล่างผ่านทางเชือก ไปยังกระถางต้นไม้ ต้นไม้จะได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอ ระบบนี้ช่วยให้ยืดเวลาการรดน้ำต้นไม้เหมาะกับไม้กระถางขนาดเล็ก ไม่มีการใช้พลังงานในการปั้มน้ำ เหมาะสำหรับผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ในกระถาง หรือแม้กระทั่งการปลูกบนอาคารที่พักอาศัยในพื้นที่จำกัด ก็สามารถทำได้แถมยังไม่ต้องห่วงว่าไม้ดอกไม้ประดับที่ปลูกไว้จะขาดน้ำเมื่อต้องเดินทางไปทำงานอีกด้วย
11 มกราคม 2556
7,922
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×