เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
กษัตริย์นักพัฒนา บิดาแห่งการเกษตรไทย
11 ตุลาคม 2561
1,751
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กษัตริย์นักพัฒนา "บิดาแห่งการเกษตรไทย"
ตลอดระยะเวลาแห่งการครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงทุ่มเทพระวรกาย พัฒนาประเทศเพื่อสร้างความผาสุขให้ปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะด้านการเกษตร และได้รับพระราชสมัญญาว่าทรงเป็น "กษัตริย์เกษตร" ทรงมีโครงการพระราชดำริด้านการเกษตรหลายโครงการ อย่างโครงการฝนหลวงที่ช่วยขจัดความทุกข์ยากของพสกนิกรในถิ่นทุรกันดาร ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำบริโภคและเพื่อเกษตรกรรม อันเนื่องมาจากความแห้งแล้ง จึงโปรดเกล้าฯ จัดตั้ง "โครงการฝนหลวง"เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลแหล่งน้ำ และประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ทางด้านการเกษตร โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่สร้างแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตร ส่งเสริมความรู้ทางด้านเทคโนโลยีด้านการเกษตร ที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตและสร้างแรงจูงใจกระตุ้นเศรษฐกิจการผลิตด้านการเกษตร โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการเพาะปลูกและระบบชลประทานเพื่อการเกษตร โครงการธนาคารโคกระบือ เพื่อให้เกษตรกรยากจนมีโคกระบือเป็นของตนเอง โครงการไร่นาสวนผสม เพื่อให้เกษตรกรใช้ที่ดินเกิดประโยชน์สูงสุด พระองค์ยังทรงเน้นการค้นคว้า ทดลอง วิจัยหาพืชพันธุ์ใหม่ๆ ทั้งพันธุ์พืชเศรษฐกิจ เช่น หม่อนไหม ยางพารา ที่พัฒนาให้เป็นไปตามหลักวิชาการ และครบวงจร

ทีมงานรักบ้านเกิด จึงได้น้อมนำพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทด้านการเกษตร ในโอกาสต่าง ๆ บางส่วนเพื่อเผยแพร่ให้กับพี่น้องเกษตรกรไทย ดังนี้

"เมืองไทยนี้ต้องพึ่งเกษตรกรเป็นสำคัญ เพราะว่าเกษตรกรเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศและต้องยึดอาชีพนี้มาและไม่ใช่เพราะเหตุนั่นเท่านั้นเอง แต่ว่าประเทศหนึ่งประเทศใดจะอยู่ได้ก็เพราะว่ามีกสิกรรม การประกอบอาชีพ ในด้านผลิตผลที่ได้จากธรรมชาติ ทั้งในด้านที่จะเป็นการปลูกข้าว ปลูกพืชไร่ ปลูกผลไม้ หรือทำมาหากินในด้านปศุสัตว์หรือประมง"

"การกสิกรรมและอาชีพในด้านเกษตรทุกทุกอย่างย่อมต้องอาศัยปัจจัยสำคัญหลายด้าน ด้านหนึ่งก็คือหลักวิชาของการเพาะปลูก เป็นต้น และอีกด้านหนึ่งก็เป็นการช่วยให้เพิ่มหลักวิชาเหล่านั้น และเมื่อได้ปฏิบัตแล้วได้ผลิตผลแล้วก็จะต้องสามารถดัดแปลงและขายจำหน่ายผลิตผลที่ตนได้ทำ ฉะนั้นทุกอย่างต้องสอดคล้องกัน ความขยันหมั่นเพียรในการผลิต ความรู้ในวิชาการผลิตและความรู้ในการเป็นอยู่ ทั้งความรู้ในด้านจำหน่าย ล้วนเป็นความรู้ที่จะต้องประสานกันหมด"

(พระราชดำรัสในโอกาสที่คณะกรรมการสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม สหกรณ์ประมง และสมาชิกผู้รับนมสดเข้าเฝ้าฯ ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๓๐)

"กสิกรรมและเกษตรกรรมเป็นเรื่องสำคัญมาก ท่านทั้งหลายจะต้องช่วยกันค้นคว้าหาความรู้และความชำนาญให้กว้างขวางยิ่งขึ้นเสมอ และพยายามส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ที่ได้ศึกษามาแก่พี่น้องกสิกร และเกษตรกร ให้ได้ทราบถึงวิธีปฏิบัติอันถูกต้องตามหลักวิชาอีกด้วย จึงจะเกิดประโยชน์แก่สังคมในด้านนี้ และเป็นผลดีแก่ประเทศชาติสืบไป"
(คัดตัดตอนจากพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๐๕)

"การพัฒนาที่เหมาะกับประเทศไทยเรา ก็คือจะต้องทำนุบำรุงเกษตรกรรมทุกสาขาให้พัฒนาก้าวหน้าเพื่อยกระดับฐานะของเกษตรกร ซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศให้สูงขึ้น อันจะส่งผลให้ฐานะทางเศรษฐกิจโดยส่วนรวมของประเทศมีความเข้มแข็งมั่นคงขึ้นด้วย"

(คัดตัดตอนจากพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๑)

จากโครงการพระราชดำริและพระราชดำรัสต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าพระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายและพระสติปัญญาเพื่อพัฒนาการเกษตรของไทย พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในทุก ๆ ด้าน พระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับปวงชนชาวไทยทุกคน

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ข้อมูลบางส่วนจาก หนังสือ "น้อมนำคำสอนพ่อ" ประมวลพระบรมราโชวาท พระราชทานแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิมพ์โดย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรกฎาคม ๒๕๕๔ / ข้อมูลบางส่วนจากข่าวสด
   
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×