กูรู 4 ภาค
ต้นแบบเกษตรกรผู้มีแนวคิด ทักษะความรู้และภูมิปัญญาอันโดดเด่น พร้อมเผยแพร่ประสบการณ์และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่สาธารณะ ทั้งในด้านการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและการจัดการเกษตรแบบครบวงจร เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ระบบเกษตรกรรมของไทย
ทองคำ อินพรหม
เกษตรกรผู้ใช้หัวใจทำนาแบบมืออาชีพ
เพราะพื้นที่ราบลุ่มในเขตชลประทานอำเภอแม่สายจ.เชียงรายยังมีสายน้ำล่อเลี้ยงผืนแผ่นดินแห่งนี้ตลอดทั้งปี ชาวบ้านที่นี่จึงไม่ว่างเว้นจากการทำนาข้าวเลย ส่วนใหญ่ทำนาเพื่อจำหน่ายเมล็ดข้าวและเหลือไว้ส่วนหนึ่งสำหรับบริโภคในครัวเรือน นาข้าวเป็นดั่งขุมทรัพย์ที่ชาวบ้านไม่เคยหยุดหย่อนกอบโกยเก็บเกี่ยวเพื่อขายให้ได้มาซึ่งเงินทองการทำนาแบบดั้งเดิมให้พอมีพอกินเริ่มเลือนหายไป ชาวบ้านทำนามากขึ้น ทำให้ดูแลได้ไม่ทั่วถึง จึงต้องใช้สารเคมีมาเป็นตัวช่วย และนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งที่รู้อยู่แก่ใจถึงผลเสียที่ตามมา แต่ไม่มีเหตุผลใดเลยที่ชาวบ้านจะหยุดการใช้สารเคมีอย่างสิ้นเชิง อย่างไรก็ตามท่ามกลางเกษตรกรผู้มีอาชีพทำนา ยังมีชาวนามืออาชีพอย่างลุงทองคำ และป้าสีดา อินพรหม สามีและภรรยาคู่ชีวิตที่ให้ความสำคัญต่อการทำนาปลอดสารพิษ เหตุเพราะเห็นผลเสียของสารเคมีที่ทำลายสิ่งแวดล้อม ทำลายสิ่งมีชีวิตในผืนนา และทำลายสุขภาพของชาวบ้านเอง
วิรัตน์ จันเลน
เกษตรไทย ผู้ใช้หัวใจปลูกสับปะรดนางแล
ถวิล สุริยะ
ผู้มีมานะอดทน สร้างตนให้เป็นต้นแบบนาข้าวอินทรีย์
มนูญ วงศ์อรินทร์
เลี้ยงสัตว์แบบอินทรีย์ด้วยวิถีแห่งความพอเพียง
อเนก ประสม
ปราชญ์เกษตรผู้ใช้มะนาวเปลี่ยนชีวิต
มนัสนันท์ ปาสาวัน
เลิกเป็นครูมาทำนาเพราะบูชาแม่พระธรณี
  • 1