การปลูกผักไฮโดรโพนิคส์หลังบ้าน และทางการค้า
วันที่ 29 ตุลาคม 2559 -
วันที่จัดงาน : 29 ตุลาคม 2559 -
สถานที่จัดงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยแม่โจ้และกองทุนปุ๋ยอินทรีย์และไฮโดรโพนิคส์มูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้ทำการวิจยัการปลูกผักในระบบไม่ใช้ดินมาโดยตลอดเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้ให้เกิดการปลูกผักที่สะอาดปลอดภัยไว้ทานภายในครัวเรือน และสร้างอาชีพให้กับผู้ที่สนใจการปลูกผักจำหน่ายจึงได้จัดการอบรมการปลูกผักไฮโดรโพนิคส์หลังบ้าน และทางการค้าขึ้น เผื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าอบรมและสามารถนำไปปฏิบัติต่อที่บ้านได้

05 ตุลาคม 2559
553

ระยะเวลา
1 วัน (29 ตุลาคม 2559)

ค่าลงทะเบียน
850 บาทต่อ1 ท่าน
(ผู้เข้าอบรมจะได้รับ : เอกสารประกอบการอบรม /อาหารเที่ยงและเครื่องดื่ม /ชุดปลูกผักหลังบ้าน (Home
Kit) 650 บาท 1 ชุด ดูงาน และประกาศนียบัตร)

ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองทุนปุ๋ยอินทรีย์และไฮโดรโพนิคส์ มูลนิธิโครงการหลวง
โทรศัพท์ 053 873728, 053 873729 หรือ 081-9802250

ชำระค่าลงทะเบียนได้ที่
ธนาคารไทยพานิชย์สาขาแม่โจ้
บัญชี กองทุนปุ๋ ยอินทรีย์และไฮโดรโพนิคส์
เลขที่บัญชี 596-2 71056-3(ชำระค่าลงทะเบียนแล้วโทรแจ้งรายชื่อกับเจ้าหน้าที่และตรวจสอบรายชื่อ ลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ www.maejohydroponics.org

กำหนดการฝึกอบรม “การปลูกผักไฮโดรโพนิคส์หลังบ้าน และทางการค้า ”

08.00-09.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการอบรม
09.00-10.45 น. การบรรยายเรื่อง
-การปลูกผักไฮโดรโพนิคส์หลังบ้านและทางการค้า
-ระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน NFT, DFT, DRF, AR-DRF, Aeroponics, Substrate
10.45-11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.00-12.00 น. บรรยายเรื่อง“การจัดการธาตุอาหารพืช โรค และการดูแลรักษาระบบปลูก”
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น. ดูงานการปลูกผักไฮโดรโพนิคส์ ณ ฐานเรียนรู้การปลูกพืชโดยไม่ใช่ดิน มหาวทิยาลัยแม่โจ้
14.15-16.30 น. ฝึ กปฏิบัติการ
- สาธิตการเตรียมแผ่นโฟมปลูกผักแบบ NFT DFT DRF
- สาธิตการเตรียมสต็อคสารละลายเข้มข้น
- สาธิตการเพาะเมล็ดในถ้วยเพาะ (สำหรับระบบNFT)
- ปฏิบัติการเตรียมฟองน้ำ และการเพาะเมล็ดในฟองน้ำ (สำหรับไฮโดรฯทุกระบบ)
- ปฏิบัติการเตรียมแผ่นโฟม สารละลายการปรับค่า EC, pH และการย้ายกล้าปลูกในระบบ
16.30-17.00 น. สรุป ซักถาม และรับมอบประกาศณียบัตร

วิทยากรบรรยาย :
1. รศ.ดร.อานัฐ ตันโช
(หัวหน้ากองทุนปุ๋ยอินทรีย์และไฮโดรโพนิคส์ มูลนิธิโครงการหลวง)
2. คุณสุลีรัก อารักษณ์ธรรม
(งานฝ่ายวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
3. คุณสุนิษา นนทธิ
(งานฝ่ายวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้)


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"การปลูกผักไฮโดรโพนิคส์หลังบ้าน และทางการค้า". (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : www.maejohydroponics.org