เกษตรแสนสุข
วันที่ 8 ตุลาคม - 9 ตุลาคม 2559
วันที่จัดงาน : 8 ตุลาคม - 9 ตุลาคม 2559
สถานที่จัดงาน : พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี

ขอเชิญเที่ยวงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรแสนสุข ระหว่างวันที่ 8 - 9 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 – 18.00 น. ทำเกษตรที่มีความสุข อิสระพึ่งตนเองได้ ปลดหนี้

23 กันยายน 2559
305

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เกษตรแสนสุข". (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : http://www.wisdomking.or.th