SIMA ASEANThailand Industry Forum นวัตกรรมการเกษตรอนาคต ตอบรับยุคอาเซียนพัฒนาแบบยั่งยืน
วันที่ 8 กันยายน - 10 กันยายน 2559
วันที่จัดงาน : 8 กันยายน - 10 กันยายน 2559
สถานที่จัดงาน : อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

อิมแพ็ค จับมือ คอมเอ็กซ์โพเซียม พร้อมจัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2016 งานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติเพื่อธุรกิจการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน จัดขึ้นครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 -10 กันยายน 2559 ณ อาคาร 5 - 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อุ่นเครื่องจัดเสวนาหัวข้อ "นวัตกรรมการเกษตรในอนาคต ตอบรับยุคอาเซียนพัฒนาแบบยั่งยืน" โดยคณะที่ปรึกษาการจัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2016

17 สิงหาคม 2559
765

นายญาณพล ลิมปนะโชคชัย เลขาธิการกลุ่มฯ เครื่องจักรกลการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ภาคการเกษตรของไทยยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ รอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นทั้งในเรื่องของค่าปุ๋ย ค่ายา และอัตราค่าแรงที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งภาคการเกษตรของไทยยังไม่สามารถนำนวัตกรรมใหม่มาใช้ในการเกษตรได้มากนัก ตลอดจนเกษตรกรไทยยังขาดองค์ความรู้ในการเพาะปลูกและการลดต้นทุนการผลิต ซึ่งประเทศไทยจะต้องเร่งสร้างฐานองค์ความรู้ Know-how เพื่อพัฒนาคุณภาพและผลิตภาพ ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนภาคการเกษตรของไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

ทั้งนี้รัฐบาลต้องเข้ามาช่วยเหลือผลักดันให้มีนวัตกรรมทางการเกษตรมากขึ้น เพื่อช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาในการเพาะปลูก เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรไทย โดยปัจจุบันพืชที่ให้มูลค่าสูงและได้รับความสนใจมาก คือ หญ้าเนเปียร์ที่ใช้ในภาคปศุสัตว์ ซึ่งหากรัฐบาลเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของนวัตกรรมและเทคโนโลยี จะสามารถเพิ่มมูลค่าการผลิต ในการส่งออกและการแปรรูปเป็นพลังงานทดแทน รวมทั้งผลผลิตที่ออกมาจะมีคุณภาพสูง

สอดคล้องกับดร.สุนทร พิพิธแสงจันทร์ กรรมการที่ปรึกษาสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เกษตรกรได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของดินเสื่อม ภาวะภัยแล้ง การผลิต การค้าขาย ประกอบกับแรงงานในภาคการเกษตรปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาใช้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตได้ดียิ่งขึ้น


เช่นเดียวกับดร.สมสิทธิ์ มูลสถาน ที่ปรึกษาสมาคมเครื่องจักรกลไทย กล่าวว่า นวัตกรรมเครื่องจักรกลทางการเกษตรของคนไทยไม่ได้ถูกรับรองมาตรฐาน แม้จะได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ม.อ.ก.) ก็ตาม แต่เครื่องหมาย ม.อ.ก.ยังไม่ได้ถูกรับรองในระดับสากล จึงทำให้เครื่องจักรกลทางการเกษตรที่ผลิตจากประเทศไทยไม่มีมาตรฐาน แต่ยืนยันว่าเครื่องจักรกลของคนไทยมีความปลอดภัยสูง ซึ่งรัฐบาลควรเร่งผลักดันให้ความช่วยเหลือเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมมากขึ้น ส่วนการจัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2016 มั่นใจว่าจะช่วยนักประดิษฐ์ของไทยในการแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเครื่องจักรกลทางการเกษตรผ่านทางการประกวด ซึ่งจะนำไปสู่มาตรฐานที่ดีขึ้นในอนาคต

ด้านนายทศพร ศรีศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ กล่าวว่า หากประเทศไทยใช้นวัตกรรมทางการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรได้เข้าถึงองค์ความรู้ จะช่วยสร้างมาตรฐานของไทยในระดับสากล ดังนั้นการเปิดเวทีเครื่องจักรกลเกษตรจากทั่วทุกมุมโลกจะช่วยให้ทุกภาคส่วนเข้ามาแลกเปลี่ยนข้อมูล และยังช่วยยกระดับการเกษตรไทย มั่นใจว่า เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร เป็นส่วนสำคัญการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศไทย

งาน SIMA ASEAN Thailand 2016 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 10 กันยายน 2559 ณ อาคาร 5 - 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ถือเป็นการตอกย้ำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านการเกษตรในระดับอาเซียน ต่อเนื่องสู่ระดับโลกได้ในอนาคตอย่างมั่นคง

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
www.sima-asean.com/th/