โครงการ รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562
วันที่ 17 กันยายน - 12 ตุลาคม 2561
วันที่จัดงาน : 17 กันยายน - 12 ตุลาคม 2561
สถานที่จัดงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ขอเชิญเสนอผลงานร่วมจัดแสดงในงาน วันนักประดิษฐ์ 2562
THAILAND INVENTORS DAY 2019

17 กันยายน 2561
327

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2562
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ ดังนี้
http://www.inventorday.nrct.go.th


ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่”

>>ระดับมัธยมศึกษา ต้องเป็นนักเรียนในระดับมัธยมต้นหรือมัธยมปลาย
>>ระดับอาชีวศึกษา ต้องเป็นนักศึกษาที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา

>>ระดับอุดมศึกษา ต้องเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

จัดพิมพ์แบบฟอร์มการเสนอผลงานฯ ให้เรียบร้อยสวยงามตามความเหมาะสม
จัดทำเอกสารจำนวน 15 ชุด (ฉบับจริง 1 ชุด โดยให้ระบุที่เอกสารต้นฉบับ และสำเนา 14 ชุด)
พร้อมแนบซีดีไฟล์ข้อมูล
- แบบฟอร์มการสมัคร บันทึกข้อมูลในรูปแบบ Word และในรูปแบบ PDF
- รูปภาพของผลงานสิ่งประดิษฐ์โดยบันทึกเป็นไฟล์ JPG หรือ PNG (3-5 ภาพ)

จัดส่งเอกสารไปที่ :
ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย
กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

หมดเขตการรับสมัคร ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2561


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
http://www.inventorday.nrct.go.th/main.php?filename=index_th