การยืดอายุการเก็บรักษา การลดความเสียหายและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผัก ผลไม้เพื่อการส่งออก
วันที่ 7 กรกฎาคม - 9 กรกฎาคม 2561
วันที่จัดงาน : 7 กรกฎาคม - 9 กรกฎาคม 2561
สถานที่จัดงาน : ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี หลักสูตร วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน รุ่นที่ 77 เรื่อง "การยืดอายุการเก็บรักษา การลดความเสียหาย และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผัก ผลไม้ เพื่อการสางออก"
ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม

18 กรกฏาคม 2561
243

โปรแกรมอบรมมีดังนี้

วันที่ 7 สิงหาคม 2561

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-10.30 น. สรีรวิทยาของผลิตผลพืชสวนหลังเก็บเกี่ยว

10.45-12.15 น. โรคหลังเก็บเกี่ยวและการควบคุม

13.30-14.30 น. การบรรจุหีบห่อ

15.30-17.00 น. เอทิลีนและการบ่ม

วันที่ 8 สิงหาคม 2561

08.30-10.00 น. คุณภาพและมาตรฐานผัก และผลไม้ส่งออก

10.30-12.00 น. การประยุกต์ใช้เทคนิค NIR ในการตรวจสอบคุณภาพผลผลิตพืชสวนโดยไม่ทำลาย

13.30-14.30 น. เอทิลีนและการบ่ม (ปฏิบัติการ/สาธิต)

15.00-16.30 น. การประเมินคุณภาพผลผลิต (ปฏิบัติการ/สาธิต)

วันที่ 9 สิงหาคม 2561

08.30-10.00 น. การเก็บรักษาและการทำให้เย็น

10.30-12.00 น. ผักและผลไม้สดตัดแต่ง

13.30-14.30 น. การทำให้เย็น (ปฏิบัติการ/สาธิต)

15.00-16.30 น. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อลดการสูญเสีย และยืดอายุการเก็บรักษา (ปฏิบัติการ/สาธิต)

หมดเขตรับใบสมัครวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาย่อยกำแพงแสน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ชื่อบัญชี นางอภิตา บุญศิริ หมายเลขบัญชี 769-2-06543-4 จำนวนเงิน 5,000 บาท
และแนบสำเนาการโอนเงินมาพร้อมใบสมัคร ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
โดยส่งมาที่ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140

ติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์ 084-7542213, 081-1968318 (034)355368 หรือ (034)351399 ต่อ 426 หรือ 0879020811

ติดต่อสอบถามได้ที่ e-mail : rdiypo@ku.ac.th, jirapothithumam@gmail.com

-ผู้ที่ได้รับการพิจารณาเข้าฝึกอบรม ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป-กลับเพื่อมาฝึกอบรม และค่าอาหารเย็น
-คณะผู้จัดอบรมขอสงวนสิทธิ์ในการริบเงินค่าลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมแต่ไม่เข้ารับการอบรมตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด
-เพื่อความสะดวกและรวดเร็วผู้จัดขอตอบรับหรือปฏิเสธทางโทรศัพท์/โทรสาร หรือ e-mail

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
http://agri.kps.ku.ac.th