จังหวัดกำแพงเพชร เชิญชวนเที่ยวงานเทศกาลกินกุ้งก้ามกรามและเกษตรแฟร์กำแพงเพชร เพื่อสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน
วันที่ 4 พฤษภาคม - 13 พฤษภาคม 2561
วันที่จัดงาน : 4 พฤษภาคม - 13 พฤษภาคม 2561
สถานที่จัดงาน : สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชรกำหนดจัดงานเทศกาลกินกุ้งก้ามกราม และเกษตรแฟร์กำแพงเพชร ระหว่าง วันที่ 4 ถึง 13 พฤษภาคม 2561 บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร เพื่อสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร และสนับสนุนสินค้า ผลผลิตทางการเกษตร พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล

03 พฤษภาคม 2561
209

นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร แจ้งว่า จากการที่จังหวัดกำแพงเพชรได้กำหนดวิสัยทัศน์ของจังหวัดให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม และเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้จากการผลิตข้าว มันสำปะหลัง อ้อย กล้วยไข่ ให้หันมาประกอบอาชีพเสริม ด้วยการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม โดยการนำพันธุ์กุ้งก้ามกรามมาเลี้ยงในลำคลอง หนองบึง อ่างเก็บน้ำ แหล่งน้ำสาธารณะของหมู่บ้าน หรือส่วนราชการต่างๆ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันพันธุ์กุ้งก้ามกรามได้เจริญเติบโตจนสามารถจับขึ้นมาประกอบอาหารประเภทต่างๆ ได้เป็นอย่างดี จังหวัดกำแพงเพชรจึงได้ร่วมมือกับส่วนราชการ ทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมเทศกาลกินกุ้งก้ามกรามและงานเกษตรแฟร์กำแพงเพชร ขึ้นระหว่างวันที่ 4 ถึง 13 พฤษภาคม 2561 บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร เพื่อส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจสร้างช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการ รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชรอย่างต่อเนื่อง

ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้งานดังกล่าวมีสีสันสร้างความตื่นตาตื่นใจ ภายในงานจึงได้กำหนดกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การจัดนิทรรศการการเกษตร นิทรรศการโครงการตามแนวพระราชดำริ การประกวดและแสดงผลผลิตทางการเกษตร จัดจำหน่ายพันธุ์สัตว์ พันธุ์ปลา พร้อมอุปกรณ์การเลี้ยงการจำหน่ายอาหารปลอดภัย จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ จาก 11 อำเภอ ตลอดจนจัดแสดงและจำหน่ายสินค้านวัตกรรมเทคโนโลยี เครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็ก จำหน่ายกิ่งพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ ภายในงานประกอบด้วย การออกบูธกุ้งเผา และประกวดน้ำจิ้มกุ้งรสแซ่บ การแข่งขันกินกุ้งก้ามกรามจากผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนทั่วไป ทั้งชายและหญิง การแสดงดนตรีเวทีกลางทุกคืน การจำหน่ายสินค้าตลาดประชารัฐ ตลอดจนการแสดงดนตรีคอนเสิร์ตให้ชมด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : สุภา ชีวสิทธิยานนท์
ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
http://thainews.prd.go.th