เกษตรจังหวัดพิษณุโลก เตรียมงานวันเกษตรกร ปี 2561 ตอน...ศพก.พิษณุโลก ก้าวไกล 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตรก้าวหน้า
วันที่ 10 พฤษภาคม - 16 พฤษภาคม 2561
วันที่จัดงาน : 10 พฤษภาคม - 16 พฤษภาคม 2561
สถานที่จัดงาน : สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพิษณุโลก

นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลกได้กำหนดจัดงานวันเกษตรกร ปี 2561 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกเนื่องในโอกาสวันพืชมงคล

25 เมษายน 2561
158

โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 -16 พฤษภาคม 2561 ณ สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวดจัดสวนนิทรรศการการแสดงผลการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เพิ่มเติมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ( ศพก.) ทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดพิษณุโลก การประกวดพืชผลทางการเกษตร ได้แก่ มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และกล้วยน้ำว้า การถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรโดยสมาชิกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การจัดแสดงนิทรรสการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และ 50 ปีกรมส่งเสริมการเกษตร นอกจากนั้น ยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสถาบันเกษตร สินค้าโอท็อป พันธุ์ไม้ และผลผลิตทางการเกษตรที่เกษตรกรนำมาจำหน่ายในงานดังกล่าวอีกด้วย

ดังนั้นสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก จึงขอเชิญชวนเกษตรกรและผู้ที่สนใจทั่วไป ร่วมงานวันเกษตรกร จังหวัดพิษณุโลก ปี 2561 โดยพิธีเปิดงานจะมีขึ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ เวทีใหญ่สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
http://thainews.prd.go.th