การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5
วันที่ 23 พฤษภาคม - 24 พฤษภาคม 2561
วันที่จัดงาน : 23 พฤษภาคม - 24 พฤษภาคม 2561
สถานที่จัดงาน : โรงแรมเซ็นทารา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

การจัดการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการนำเสนอ แลกเปลี่ยน และจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านข้าวจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร รวมทั้งชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ และ เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยด้านข้าวของประเทศ การจัดประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติเกิดจากความร่วมมือของ 9 องค์กร ได้แก่ มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดเป็นประจำทุกๆ 2 ปี โดยมี 9 องค์กรเวียนกันเป็นเจ้าภาพหลัก

08 มีนาคม 2561
1,732

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
http://www.arda.or.th