สวทช. เชิญสัมมนาฟรี การยกระดับผักและผลไม้ไทยสู่มาตรฐานสากล
วันที่ 17 มกราคม 2561
วันที่จัดงาน : 17 มกราคม 2561
สถานที่จัดงาน : ห้องนนทรี 1 ชั้น 4 เคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ขอเชิญผู้ประกอบการผักและผลไม้ไทย ที่จดทะเบียนนิติบุคคลเท่านั้น ได้แก่ บจก. หจก. หสม. ร้านค้า สหกรณ์ หรือวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ “การยกระดับผักและผลไม้ไทยสู่มาตรฐานสากล” ภายใต้โครงการยกระดับผักและผลไม้ไทย : โอกาสสำหรับพัฒนาเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืน

03 มกราคม 2561
475

ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องนนทรี 1 ชั้น 4 เคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ เพื่อรับฟังและทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตรซึ่งจะมีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการทั้งในด้านการผลิต การค้า การส่งออก และการตรวจรับรองตามมาตรฐานต่างๆ

ผู้ประกอบการที่สนใจ สมัครฟรีได้ทีอีเมล panita@nstda.or.th หรือโทร. 0-2564-7000 ต่อ 1301, 1368, 1381 หมดเขตรับสมัคร 10 มกราคม 2561 รับสมัครจำนวนจำกัด 50 ท่านเท่านั้น

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
https://mgronline.com