ทำนา 1ไร่ ได้ 1 แสน
วันที่ 15 กรกฎาคม - 17 กรกฎาคม 2559
วันที่จัดงาน : 15 กรกฎาคม - 17 กรกฎาคม 2559
สถานที่จัดงาน : สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี

จัดอบรมหลักสูตร การเพิ่มมูลค่าข้าวและผลผลิตข้าวแก่เกษตรกร นา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2559

11 กรกฏาคม 2559
172

หมดเขตรับสมัครวันที่ 13 กรกฎาคม 2559

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
แหล่งที่มาของข้อมูล : http://www.wisdomking.or.th/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2/1313-%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B9%91-%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%88-%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B9%91-%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%99.html