หลักสูตรอบรมในงานสืบทอดภูมิปัญญาไทยเกษตร
วันที่ 1 กรกฎาคม - 2 กรกฎาคม 2560
วันที่จัดงาน : 1 กรกฎาคม - 2 กรกฎาคม 2560
สถานที่จัดงาน : พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี

เรียนรู้หลักสูตรอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการ จากประสบการณ์จริงของผู้ปฏิบัติจริง ที่มาเผยเทคนิค ในงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “สืบทอดภูมิปัญญาไทยเกษตร” วันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช (นวนคร) ปทุมธานี

28 มิถุนายน 2560
317

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
http://www.wisdomking.or.th