ตลาดนัดข้าวเปลือก (นาปรัง) จังหวัดเชียงใหม่ ปีการผลิต 2560
วันที่ 15 พฤษภาคม - 17 พฤษภาคม 2560
วันที่จัดงาน : 15 พฤษภาคม - 17 พฤษภาคม 2560
สถานที่จัดงาน : สหกรณ์นิคมสันทราย จำกัด จังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัด "ตลาดนัดข้าว เปลือก(นาปรัง) จังหวัดเชียงใหม่ ปีการผลิต 2560 เพื่อให้เกิดกลไกการแข่งขันการรับซื้อผลผลิตข้าวเปลือกของเกษตรกรให้มีอำนาจในการต่อรองมากขึ้น และเพิ่มทางเลือกให้แก่เกษตรกรในการจำหน่ายข้าวเปลือกเครื่องผลผลิตออกมากปีการผลิต 2560

05 พฤษภาคม 2560
423

จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงาน "ตลาดนัดข้าวเปลือก (นาปรัง) จังหวัดเชียงใหม่ ปีการผลิต 2560 จำนวน 4 ครั้ง ในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง อำเภอสันทราย อำเภอดอยสะเก็ดและอำเภอฝาง เพื่อให้เกิดการด้านราคาซื้อขายข้าวเปลือกในพื้นที่และช่วยเหลือเกษตรกรให้ได้รับความเป็นธรรมในด้านการจำหน่ายข้าว รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้เข้าใจการผลิตข้าวให้ตรงกับความต้องการของตลาด

โดยกำหนดจัดงานวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2560 จัดขึ้นที่สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2560 ที่สหกรณ์นิคมสันทราย จำกัด อำเภอสันทราย วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2560 ที่สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ด จำกัด อำเภอดอยสะเก็ด และวันที่ 25-27 ที่ท่าข้าว ศ.ชินพงศ์ อำเภอฝาง ทั้งนี้เกษตรกรควรเก็บเกี่ยวข้าวเปลือก ในระยะพลับพลึง ข้าวที่ครบอายุการเก็บเกี่ยว เพื่อให้ได้ข้าวคุณภาพตรงความต้องการของตลาด โดยภายในงานเกษตรกรที่นำข้าวเปลือกมาจำหน่าย จะได้พบกับผู้ซื้อหลายราย เครื่องชั่งน้ำหนักได้มาตรฐาน เครื่องวัดความชื้นถูกต้อง ราคาถูกใจ มีเจ้าหน้าที่ดูแลให้ความเป็นธรรมขั้นตอน โดยกำหนดเปิดตลาดเวลา 10.00 น. และปิดตลาดเวลา 17.00 น.

ทั้งนี้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานการประตูแลนาเศรษฐกิจการค้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนาตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 50300 หรือโทรศัพท์ที่หมายเลข 053-112659-61 และสำนักงานเกษตรอำเภอพื้นที่จัดงานฯ ตั้งแต่บัดนี้ไปในวันและเวลาราชการ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ตลาดนัดข้าวเปลือก (นาปรัง) จังหวัดเชียงใหม่ ปีการผลิต 2560". (04-05-2560). สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์.: สืบค้นเมื่อ 05-05-2560, เข้าถึงได้จาก : http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/WNEVN6005040010015