The Best of Life By Ratchaburi สุดยอดของดีเมืองโอ่ง จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2
วันที่ 28 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2560
วันที่จัดงาน : 28 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2560
สถานที่จัดงาน : ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี จังหวัดชลบุรี

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรีจัดงานแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าตามโครงการขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และสินค้า OTOP/SMEs ภายใต้โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้งเป้าขยายตลาดสินค้าอินทรีย์ และของดีเมืองโอ่งจังหวัดราชบุรี พร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถผู้ผลิตผู้ประกอบการและสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือแก่ผู้บริโภคสินค้า สู่ภูมิภาคอื่น ๆ

19 เมษายน 2560
398

นายวิฑูร สุขพูล พาณิชย์จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ภายหลังจากการจัดแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าตามโครงการขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และสินค้า OTOP/SMEs ของจังหวัดราชบุรี ภายใต้ชื่องาน “The Best of Life By Ratchaburi - สุดยอดของดีเมืองโอ่งจังหวัดราชบุรี ” ที่จังหวัดนนทบุรีเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา นั้นนอกจากจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาจังหวัดราชบุรีแล้ว ยังเป็นการเพิ่มกำลังซื้อภายในประเทศ อันนำไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจที่สมดุลให้เกิดความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ
ขณะเดียวกันยังเป็นการสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้บริโภคสินค้าจากแหล่งผลิตในจังหวัดราชบุรีโดยตรง นับได้ว่าการจัดงานครั้งที่ 1 นั้นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้อย่างงดงาม คือสามารถขยายช่องทางการค้าการตลาด เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการค้าจังหวัดราชบุรี กับภูมิภาคอื่น ๆ ขณะเดียวกันสามารถพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการค้าสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และสินค้า OTOP/SMEs เพื่อรองรับการค้ายุคใหม่ได้

ดังนั้น ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี จึงได้จัดกิจกรรมการจัดแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าตามโครงการขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และสินค้า OTOP/SMEs ของจังหวัดราชบุรี ภายใต้ชื่องาน “The Best of Life By Ratchaburi – สุดยอดของดีเมืองโอ่งจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2 ” ขึ้นอีกครั้ง ระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2560 – 2 พฤษภาคม 2560 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อเปิดโอกาสขยายตลาดและให้กลุ่มใหม่ ๆ ในภูมิภาคอื่น ๆ ได้รู้จักของดีจังหวัดราชบุรีมากขึ้น

ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมงานและซื้อหาสินค้าปลอดภัยและสินค้าดีเด่นของจังหวัดราชบุรีได้ภายในงานตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. มีสินค้าที่นำมาจัดแสดงมากมาย อาทิ ผักผลไม้ปลอดสาร ได้แก่ กล้วย ฝรั่ง ชมพู่ สับปะรดบ้านคา ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้อง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ น้ำพริก ไชโป๊วชื่อดังเจ็ดเสมียน ตู้ไม้สักจิ๋ว ผ้าขาวม้าแปรรูป ผ้าซิ่นตีนจก และอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีทุกวัน มีรายการนาทีทองขายสินค้าในราคาต่ำกว่าต้นทุนอีกด้วย

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"The Best of Life By Ratchaburi สุดยอดของดีเมืองโอ่ง จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2".
(ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNECO6004190010013