งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 14
วันที่ 1 เมษายน - 3 เมษายน 2560
วันที่จัดงาน : 1 เมษายน - 3 เมษายน 2560
สถานที่จัดงาน : ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี

ขอเชิญเที่ยวงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2560 ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี

30 มีนาคม 2560
198

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 14". (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : http://www.dld.go.th/th/index.php/th/service-people/infographic-menu/12387-info-25600317-1