มหกรรม 62 พรรษา เจ้าฟ้ากุมารี อนุรักษ์พันธุกรรม เพื่อสืบทอดพระราชปณิธาน
วันที่ 7 เมษายน - 9 เมษายน 2560
วันที่จัดงาน : 7 เมษายน - 9 เมษายน 2560
สถานที่จัดงาน : พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี

เชิญร่วมงานมหกรรม 62พรรษา เจ้าฟ้ากุมารี อนุรักษ์พันธุกรรม เพื่อสืบทอดพระราชปณิธาน วันที่ 7 - 8 - 9 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 19.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ นวนคร จังหวัดปทุมธานี มหัศจรรย์พันธุกรรมพืช 500 ชนิด และพันธุกรรมสัตว์

30 มีนาคม 2560
160

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"มหกรรม 62 พรรษา เจ้าฟ้ากุมารี อนุรักษ์พันธุกรรม เพื่อสืบทอดพระราชปณิธาน". (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : http://www.wisdomking.or.th