โครงการดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยหัวใจ
วันที่ 25 มีนาคม 2560 -
วันที่จัดงาน : 25 มีนาคม 2560 -
สถานที่จัดงาน : ตลาด อ.ต.ก. จังหวัดกรุงเทพมหานคร

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
จัด “โครงการดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยหัวใจ” ฉีควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สุนุข,แมว) ฟรี!!
ณ อาคารตลาดสัตว์เลี้ยง อ.ต.ก. ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 12.00 น.
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-270-0142

16 มีนาคม 2560
154

ข้อควรปฏิบัติก่อนและหลังในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
-สุนัข,แมว ต้องมีอายุ 3 เดือนขึ้นไป
-หลังการฉีด ไม่ควรอาบน้ำ ประมาณ 1 สัปดาห์
-ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"โครงการดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยหัวใจ". (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : http://www.ortorkormarket.com/2015/?p=7175