เทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผู้เสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่จัดงาน : 17 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่จัดงาน : บริเวณหน้าศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น

"เทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผู้เสี่ยว
และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น"

17 - 28 กุมภาพันธ์ 2560
บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

"International Silk Festival, Phuk Siao Tradition and Red Cross Fair, Khon Kaen"

17th - 28th February, 2017
In front of Khon Kaen City Hall,
Muang, Khon Kaen

16 กุมภาพันธ์ 2560
215

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผู้เสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น". (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : https://www.facebook.com/KhonkaenSilkFestival/