ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี และ ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อการค้า
วันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559
วันที่จัดงาน : 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559
สถานที่จัดงาน : ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ม.เกษตรศาสตร์ จังหวัดนครปฐม

การบริโภคอาหารที่ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างในผลผลิต เป็นที่สนใจของเกษตรกรในปัจจุบัน จึงทำให้มีการหันมาทำเกษตรอินทรีย์กันมากขึ้น ซึ่ง สิ่งสำคัญในการปลูกแบบอินทรีย์ก็คือ เรื่องของปุุ๋ยอินทรีย์ และ การปรับปรุงดิน ที่นอกจากจะช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ดีแล้ว ยังทำให้เกษตกรที่ใช้วิถีอินทรีย์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย

28 มิถุนายน 2559
248

วัน/เวลา/สถานที่ : 29 มิถุนายน - 1 กนกฎาคม 2559 ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กำแพงแสน จ.นครปฐม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : ผูhผลิตและจําหนjายปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์เคมีและปุ๋ยชีวภาพ กลุ่มเกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

รับสมัคร : จํานวน 20 คน

ค่าใช้จ่าย : ค่าธรรมเนียมการอบรม 2,800 บาท


รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามได้ที่ : ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140

โทรศัพท์ : 034-281-092, 034-351-399 โทรสาร 034-351-392