การประยุกต์ใช้เครื่อง HPLC เพื่อวิเคราะห์สารสมุนไพร รุ่นที่ 7
วันที่ 4 กรกฎาคม - 5 กรกฎาคม 2559
วันที่จัดงาน : 4 กรกฎาคม - 5 กรกฎาคม 2559
สถานที่จัดงาน : องปฏิบัติการเคมีและสิ่งแวดล้อม ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ปัจจุบันมีการใช้สมุนไพรกันอย่างแพร่หลาย จึงมีการศึกษาวิจัยองค์ประกอบในสมุนไพรเพิ่มมากขึ้น
แต่สารในสมุนไพรมีความหลากหลายทำให้การวิเคราะห์มีความซับซ้อน และหลายขั้นตอน ดังนั้นเทคนิคการเตรียมตัวอย่างที่ง่ายและสะดวกและการวิเคราะห์ด้วย HPLC จะมีส่วนช่วยส่งเสริมการศึกษาวิจัยในเรื่องสมุนไพรให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

28 มิถุนายน 2559
343

วัน/เวลา/สถานที่ : 4-5 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการเคมีและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

รับสมัคร : จำนวน 16 คน

ค่าใช้จ่าย : ค่าธรรมเนียมหลักสูตร 3,700 บาท

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม : อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปที่มีความรู้พื้นฐานด้านเคมีวิเคราะห์หรือ
มีความรู้เกี่ยวกับ HPLC หรือการใช้เครื่อง HPLC มาบ้าง

รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร :0-2579-0032, 0-2561-1986