ม.ขอนแก่นใช้พื้นที่กว่า 60 ไร่ จัดงาน เกษตรอีสานปี 60
วันที่ 20 มกราคม - 29 มกราคม 2560
วันที่จัดงาน : 20 มกราคม - 29 มกราคม 2560
สถานที่จัดงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

งานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2560 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 20-29 มกราคม 2560 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นภายใต้แนวคิดเอกลักษณ์ “น้อมสำนึกพระมหา กรุณาธิคุณ พระมิ่งขวัญเกษตรไทย”

11 มกราคม 2560
329

งานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2560 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 20-29 มกราคม 2560 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นภายใต้แนวคิดเอกลักษณ์ “น้อมสำนึกพระมหา กรุณาธิคุณ พระมิ่งขวัญเกษตรไทย” 

เพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยในด้านการพัฒนา การเกษตร

โดยภายในงานจะมีการจัดแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาด้านการเกษตรของไทย การแลกเปลี่ยนทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านการเกษตรในระดับต่าง ๆ การถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร

ตลอดจนนโยบายการปฏิรูปภาคเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยใช้แนวทางสานพลังประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0 การส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ตลอดถึงการเผยแพร่สินค้าชุมชนที่ผลิตจากกลุ่มเกษตรกร เพื่อฝึกอบรมอาชีพการเกษตรแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป สนับสนุนให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาเห็นความสำคัญของอาชีพการเกษตรในฐานะผู้ผลิตอาหารและการเป็นครัวของโลกซึ่งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความร่วมมือในการจัดงานบนพื้นที่กว่า 60 ไร่ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

นอกจากนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริแล้วก็ยังมีนิทรรศการเกี่ยวกับด้านการเกษตรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีการจำหน่ายพันธุ์ไม้และผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน (โอทอป) การเสวนาวิชาการทางการเกษตร การฝึกอาชีพการเกษตร เผยแพร่สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

และการประกวดต่าง ๆ เช่น กระบือ โคนม  สัตว์ปีกทุกประเภท  ประกวดภูมิปัญญาชาวบ้าน การแข่งขันภูมิปัญญาชาวบ้าน การแข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตรของนักเรียน การฝึกอบรมอาชีพพร้อมการถ่ายทอดเทคโน โลยีเพื่อการเกษตรด้านต่าง ๆ

การนี้ทางสำนักงานเศรษฐกิจการ เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะร่วมจัดนิทรรศการในหัวข้อพระอัจฉริยภาพด้านสารสนเทศการเกษตร พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร ข้อมูลด้านสารสนเทศการเกษตรจากตู้ประชาสัมพันธ์  Kiosk และการนำเสนอแอพพลิเคชั่นกระดานเศรษฐี เกษตรกรมีโอกาส หรือ  OAE RCMO อีกด้วย

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ม.ขอนแก่นใช้พื้นที่กว่า 60 ไร่ จัดงาน เกษตรอีสานปี 60". (11-01-2560). เดลินิวส์.:
สืบค้นเมื่อ 11-01-2560, เข้าถึงได้จาก : https://www.dailynews.co.th/agriculture/547860