เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการประยุกต์ใช้ รุ่นที่ 4
วันที่ 6 กรกฎาคม - 8 กรกฎาคม 2559
วันที่จัดงาน : 6 กรกฎาคม - 8 กรกฎาคม 2559
สถานที่จัดงาน : ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เทคนิคที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์มีหลายวิธีที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและอาจมีข้อจ ำกัดที่แตกต่างกันไป ที่นิยมนำมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืช ได้แก่ การถ่ายยีนเข้าสู่เซลล์พืช การเพาะเลี้ยงอับละอองเกสร และ การใช้รังสีในการก่อกลายพันธุ์เป็นต้น ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์จึงจัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการประยุกต์ใช้เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรทางวิชาการ หรือผู้ที่สนใจจะนำเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืชไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานวิจัยต่อไป

28 มิถุนายน 2559
307

วัน/เวลา/สถานที่ :
ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2559 (ระยะเวลาอบรม 3 วัน) ณ ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

รับสมัคร : จำนวน 15 คน

ค่าใช้จ่าย : ค่าธรรมเนียมหลักสูตร 3,500 บาทคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม: นิสิต นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรวิจัยทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจงานด้านปรับปรุงพันธุ์พืช

กำหนดการและรายละเอียดเพิ่มเติม