ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
วิจิตรแห่งร่มโพธิ์
วัดเชียงมั่น
663

ประวัติวัดเชียงมั่น ที่ปรากฎในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ และพงศาวดารโยนกระบุว่าหลังจากที่พระยางำเมือง พระยาร่วง และพระยามังราย ทรงสร้างเมืองเชียงใหม่สำเร็จในปี พ.ศ.๑๘๓๙ แล้ว ทั้งสามพระองค์โปรดให้สร้างเจดีย์ขึ้น ณ ที่ประทับชั่วคราว ในระหว่างที่ควบคุมสร้างเมืองใหม่ และทรงอุทิศตำหนักเพื่อตั้งเป็นพระอารามหลวงแห่งแรก โดยพระราชทานนามเป็นมงคลว่า “วัดเชียงมั่น” อันหมายถึงบ้านเมืองที่มีความมั่นคง

วัดชินวรารามวรวิหาร
วัดชินวราราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เดิมชื่อ "วัดมะขามใต้" ตั้งอยู่ในตำบลบางขะแยง จังหวัดปทุมธานี
523
วัดหมื่นเงินกอง
วัดหมื่นเงินกอง เป็นวัดราษฎร์ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ากือนา กษัตริย์องค์ที่๖ ตั้งอยู่อำเภอเมือง จังหวัดเชีบงใหม่
341
วัดอู่ทรายคำ
วัดอู่ทรายคำ เดิมมีชื่อเรียกหลากหลายเช่น วัดอูบคำ วัดอุกคำและ วัดอุปลายคำ ซึ่งสันนิษฐานว่าเหล่านี้เป็นชื่อของมหาอุบาสิกาซึ่งอพยพมาจากเชียงแสนในสมัยพระเจ้ากาวิละและสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นในปีพ.ศ. ๒๓๘๔ ตั้งอยู่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
410
วัดเสาธงหิน
วัดเสาธงหิน เป็นวัดเก่าแก่ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีหลวงพ่อโต พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ และพระอุโบสถที่สวยงาม ตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรี
517
นิทานชาดก
มหากัณหชาดก
คูถปาณกชาดก
มาตุโปสกชาดก
สัตติคุมพะชาดก
หน้าหลัก นิทานชาดก
อาหรับราตรี
ซาห์เรียร์กับซาห์เชนัน
ประตูเปลี่ยนชีวิต
เจ้าหญิงผู้เสียสละ
กาหริบเผยพระองค์
หน้าหลัก อาหรับราตรี
โขน

โขน เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่มีความสง่า งาม อลังการและอ่อนช้อย การแสดงประเภทหนึ่งที่ใช้ท่ารำ ตามแบบละครใน แตกต่างเพียงท่ารำที่มีการเพิ่มตัวแสดง เปลี่ยนทำนองเพลงที่ใช้ในการดำเนินเรื่องไม่ให้เหมือนกับ ละคร แสดงเป็นเรื่องราวโดยลำดับก่อนหลังเหมือนละครทุก ประการ ซึ่งไม่เรียกการแสดงเหล่านี้ว่าละคร แต่เรียกว่าโขน แทน มีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา

หน้าหลัก โขน
มวยไทย

มวยไทยนั้นมีมาพร้อมกับคนไทย เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยมาช้านาน ในสมัยโบราณ ประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับ ประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ จึงมีการสู้รบกันอยู่เสมอๆ ดังนั้นชายไทยจึงนิยมฝึกมวยไทยควบคู่กับการฝึกอาวุธต่อมาได้วิวัฒนาการ จนกลายเป็นศิลปะการ ต่อสู้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากขึ้น สามารถฝึกเพื่อ ป้องกันตนเอง และเพื่อเป็นอาชีพได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

หน้าหลัก มวยไทย
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×