Rakbankerd : The Jewel of Thailand ขุนรองปลัดชู store.rakbankerd.com mocabangkok.com Farmer Info App
หากจะกล่าวถึงข้าวที่อร่อยที่สุดในโลก คงต้องยกย่อง “ข้าวหอมมะลิ” ของไทย สายพันธุ์ข้าวที่เป็นหนึ่งในโลกแบบ ไม่มีใครสามารถ ปฏิเสธได้ หากจะถามถึงเหตุผลว่าทำไม ข้าวหอมมะลิถึงอร่อยและอยู่ในใจคนทั่วโลก
เทคนิคการเก็บเศษอาหารไว้ทำอาหารสัตว์ได้นานขึ้น
คุณลุงบัวศรี ซาเมืองกุล ปราชญ์เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บนพื้นดินเค็มแห่ง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา ได้ให้คำแนะนำถึงเทคนิคในการนำเศษอาหารเหลือทิ้ง มาใช้เป็นวัตถุดิบหลักเพื่อทำอาหารสัตว์ต้นทุนต่ำ ทดแทนปลาป่นที่มีราคาแพง
สร้างความแข็งแรงให้ต้นฝรั่ง โดยไม่พึ่งไม้ค้ำยัน
ฝรั่ง เป็นไม้ผลที่มีลำต้นขนาดกลาง มีกิ่งก้านยาว ออกลูกตามกิ่งก้าน เมื่อฝรั่งติดผลมากๆ ปัญหาที่ตามมาก็คือกิ่งฉีกขาด สร้างความเสียหายให้กับต้น จนอาจกระทบต่อการให้ผลผลิตได้ ดังนั้นเกษตรกรส่วนมากจึงแก้ปัญหานี้ด้วยการใช้ไม้ค้ำยัน ซึ่งนอกจากจะเป็นการจัดการที่ยุ่งยากแล้ว ยังเป็นการสิ้นเปลืองเงินอีกด้วย
ทำนาโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีแบบชีววิถีเกษตรธรรมชาติ
จากสภาวะโลกร้อนที่ส่งผลทำให้น้ำในบ่อเริ่มตื้นเขิน น้ำใต้ดินอยู่ลึกขึ้น การทำนาจึงมักจะประสบปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากขาดแคลนน้ำ แต่เกษตรกรสามารถปรับปรุงสภาพพื้นที่การทำนาใหม่ให้สอดคล้องและเพื่อรองรับกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ได้ ด้วยการทำเกษตรแบบผสมผสาน
จุดเริ่มต้นของกลุ่มเมล็ดพันธุ์ที่เติบโตเป็นหน่ออ่อน จนเป็นต้นกล้าของแผ่นดิน ซึ่งเจริญวัย ได้เรียนรู้ ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ ได้รับการเพาะบ่ม จาก ต้นกล้ารุ่นที่ 1 ที่จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี อันเป็นปีที่พิสูจน์รูปธรรมของคำว่า “สำนึก รักบ้านเกิด” ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมว่า การพัฒนาผู้นำชุมชน นั้นเป็นสิ่งดี ที่ตอบแทน คืนกลับเป็นพลังและทำงาน ให้แก่สังคม ได้อย่าง เต็มภาคภูมิ ต้นกล้าของแผ่นดิน ที่ได้รับโอกาส การสนับสนุนด้านการศึกษา ควบคู่ไปกับ การ ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีงาม รักถิ่นฐานบ้านเกิด เป็น คนดีของสังคม พร้อมที่จะช่วยเหลือสังคม และมี ส่วนร่วม ในการพัฒนาชุมชน บ้านเกิดเมืองนอน ของตนเอง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์กับ ประเทศชาติ และเพื่อนมนุษย์ น่าแปลกที่ผืนแผ่นดินไทยของเรานี้ เป็นแผ่นดินทอง อุดมสมบรูณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ พืชพรรณ ธัญญาหาร แต่หากว่าคุณภาพชีวิตของกลุ่มคน ที่เราเรียกว่า “เกษตรกร” ซึ่งเปรียบได้กับ กระดูกสันหลังของชาตินั้น ยังคงไม่ดีขึ้น และไม่ อุดมสมบรูณ์ เหมือนกับทรัพยากรที่เรามี นั่นอาจ เป็นเหตุผลที่ว่ากลุ่มผู้ผลิต (เกษตรกร) และกลุ่ม ผู้บริโภคยังคง ไม่มีโอกาสได้พบกันโดยตรง
แอพพลิเคชั่นสามัญประจำเครื่องสมาร์ทโฟน ที่จะนำเสนอข้อมูล อัพเดทข่าวสาร รับแจ้งเหตุ ติดตามข่าวจราจร เตือนภัย เชื่อมโยงเครือข่ายจิตอาสาและบริการดีๆ ช่วยให้คุณใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยและมีความสุข ผ่าน "ร่วมด้วยช่วยกัน feel goood radio วิทยุเพื่อบริการสาธารณะ" Hot Line 1677 สายด่วนช่วยเหลือคุณทุกสถานการณ์ ตลอด 24 ชั่วโมง